Władza Rad: A Critical Comment on Michael Pröbsting’s Article “Once again about the restoration of capitalism in North Korea”

 

Published by the Editorial Board of Władza Rad, 17.06.2018, www.1917.net.pl

 

 

 

Note of the RCIT’s Editorial Board:

 

The Editorial Board of Władza Rad has translated Michael Pröbsting’s article “Once again about the restoration of capitalism in North Korea” into Polish language. (https://www.thecommunists.net/worldwide/asia/again-on-capitalist-restoration-in-north-korea/) They have published it on their website and we have also republished this translation on the RCIT’s website. (see http://www.1917.net.pl/node/23163 resp. https://www.thecommunists.net/home/polski/jeszcze-raz-o-restauracji-kapitalizmu-w-korei-polnocnej/).

 

The comrades also published a brief preface to comrade Pröbsting’s article in which they expressed their criticism. Below we publish this preface of the Editorial Board of Władza Rad both in the Polish original version as well as in English language. The RCIT has published a reply to this critique here: https://www.thecommunists.net/theory/north-korea-and-the-marxist-theory-of-capitalist-restoration/.

 

 

 

* * * * *

 

 

 

We present an analysis of the economic and socio-political situation in the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), which has been written by Michael Pröbsting of the Revolutionary Communist International Tendency (RCIT).

 

The text contains interesting information. However, the main thesis of the article – that the DPRK has already become a capitalist state – seems premature to us. It is one thing to say that the restoration of capitalism has started in the DPRK (thesis 1). But it is another thing to state that the DPRK has already become a capitalist state, i.e. one in which the restoration has been finalized (thesis 2).

 

The article presents evidence to support the first thesis. It shows that North Korea is pursuing a policy similar to that which was implemented in China when it was moving towards social counterrevolution. The second thesis, however, is unsustainable. Where is the private ownership of the means of production in the DPRK? Where is hereditary property? Even if the germs of the capitalist class have appeared in the DPRK, it will only become a dominant class when it can legally safeguard its privileged economic and social position. For this it is necessary to legally allow private property and inheritance, i.e. to allow freely to buy or sell a factory, as well as transfer production assets and financial assets to children. This legal pillar of the rule of the bourgeoisie is still missing in the DPRK.

 

 

 

* * * * *

 

 

 

Michael Pröbsting: Jeszcze raz o restauracji kapitalizmu w Korei Północnej

 

uno, ndz., 17/06/2018 http://www.1917.net.pl/node/23163

 

OD REDAKCJI 

 

Prezentujemy analizę dotyczącą sytuacji ekonomicznej i społeczno-politycznej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, autorstwa Michaela Pröbstinga z Rewolucyjnej Komunistycznej Tendencji Międzynarodowej (RCIT).  

 

Tekst zawiera ciekawe informacje, jednak główna teza artykułu, jakoby KRLD  stała się już państwem kapitalistycznym, wydaje się przedwczesna. Czym innym jest stwierdzenie, że w KRLD rozpoczęła się restauracja kapitalizmu (teza 1), a zupełnie czym innym uznanie KRLD za państwo kapitalistyczne, czyli takie w którym restauracja się zakończyła (teza 2).

 

Artykuł przedstawia dowody na poparcie tezy pierwszej, wskazując, że Koreańczycy z Północy realizują politykę, która np. w Chinach stanowiła wstęp do kontrrewolucji społecznej. Teza druga jest jednak nie do utrzymania. Gdzie bowiem w KRLD prywatna własność środków produkcji? Gdzie dziedziczne prawo własności? Nawet jeśli pojawiły się w KRLD zalążki klasy kapitalistów, to klasą panującą stanie się ona dopiero wtedy, gdy zabezpieczy prawnie swoją uprzywilejowaną pozycję ekonomiczną i społeczną. Do tego niezbędne jest „święte prawo własności i dziedziczenia”, pozwalające swobodnie kupić lub sprzedać fabrykę, a także przekazać majątek produkcyjny i finansowy w spadku dzieciom. Tego prawnego filaru panowania burżuazji, w KRLD nadal brakuje.

 

Tekst oryginalnie ukazał się na stronie Rewolucyjnej Komunistycznej Tendencji Międzynarodowej, 12 czerwca 2018, [www.thecommunists.net].