Што застапува РЦИТ

Револуционерна Комунистичка Интернационална Тенденција

 

Револуционерната Комунистичката Интернационална Тенденција (RCIT) е борбена организација за ослободување на работничката класа и сите угнетени. Таа има национални секции во разни земји. Работничката класа е класа на сите оние (и нивните семејства) кои се принудени да продаваат својата работна сила како наемни работници на капиталистите. RCIT ја застапува теоријата и практиката на револуционерното движење на работниците поврзани со имињата на Маркс, Енгелс, Ленин и Троцки.

 

Капитализмот ги загрозува нашите животи и иднината на човештвото. Невработеност, војна, еколошки катастрофи, глад, експлоатација, се дел од секојдневието во капитализмот како што се и национално угнетување на мигранти и народи и угнетувањето на жените, младите луѓе и хомосексуалците. Затоа, ние сакаме да го елиминираме капитализмот.

 

Ослободувањето на работничката класа и сите угнетени е можно само во бескласно општество без експлоатација и угнетување. Такво општество може единствено да се воспостави на меѓународно ниво.

 

Затоа, RCIT се бори за социјалистичка револуција во сопствената земја и во светот.

 

Оваа револуција мора да се изведе и да се води од страна на работничката класа, бидејќи таа е единствената класа што нема што да загуби, освен сопствените пранги.

 

Револуцијата нема да може да се изведе мирно бидејќи никогаш  владејачка класа нема доброволно да се откаже од сопствената моќ. Патот кон слободата нужно вклучува вооружен бунт и граѓанска војна против капиталистите.

 

RCIT се бори за воспоставување на работнички и селски републики, каде што угнетените се организираат по ранк и одржуваат средби во фабрики, а населбите и училиштата - во совети. Овие совети ја избираат и контролираат на власта и сите државни органи и секогаш може да ги заменат со други.

 

Вистинскиот социјализам и комунизам нема никаква врска со т.н. "реален постоечки социјализам" во Советскиот Сојуз, Кина, Куба или Источна Европа. Во овие земји, бирократијата доминираше и го угнетуваше пролетаријатот.

 

RCIT ги поддржува сите напори за подобрување на условите за живот на работниците и угнетените. Ние ова го комбинираме со соборување на капитализмот во перспектива.

 

Ние работиме во внатрешноста на синдикатите и ја застапуваме класната борба, социјализмот и работничка демократија. Но, синдикатите и социјалдемократијата се контролирани од страна на бирократијата. Оваа бирократија е еден слој кој што е поврзан со државата и капиталот преку работни места и привилегии. Од друга страна, овие привилегии се далеку од интересите и условите во кои живеат нивните членови. Основата на таа бирократија се темели главно на врвот, привилегираните слоеви на работничката класа - аристократија на работниците. Борбата за ослободување на работничката класа мора да се базира на широките маси на пролетаријатот, наместо само на нивните горни слоеви.

 

RCIT се залага за единство во дејствувањето со други организации. Сепак, ние сме свесни дека политиката на социјал-демократијата и псевдо-револуционерните групи е опасна и дека тие на крајот на краиштата претставуваат пречка за еманципацијата на работничката класа.

 

Ние се бориме за експропријација на големите сопственици на земјиштето, како и за национализација на земјиштата и негова рааспределба до сиромашните и безимотните селани. Ние се бориме за независна организација на руралните работници.

 

Ние ги поддржуваме национално-ослободителните движења против угнетувањето. Ние, исто така, даваме поддршка на анти-империјалистичките борби на угнетените народи против големите сили. Во рамките на овие движења, ние се залагаме за револуционерно лидерство, како алтернатива на националистичките или реформистичките сили.

 

Во војна помеѓу империјалистичките држави ние завземаме револуционерна дефетистичка позиција, односно не поддржуваме ниту една страна и се залагаме за трансформација на војната во граѓанска војна против владејачката класа. Во војна меѓу империјалистичка власт (или нејзина марионета) и полу-колонијална земја ние се залагаме за пораз на првиот и победа на угнетените земја.

 

Борбата против национално и социјално угнетување (жени, млади, сексуални малцинства, итн) мора да се води од страна на работничката класа. Ние се бориме за револуционерните движења на угнетените (жени, млади, мигранти и др) базирано на работничката класа. Ние се спротивставуваме на раководството на малограѓанска сили (феминизмот, национализам, исламизмот итн) и се стремиме да ги замениме со револуционерно комунистичко водство.

 

Само ако револуционерна партија ја води работничката класа таа може да победи. Изградба на една ваква партија и водењето на успешна револуција како што беше направено од страна на болшевиците на чело со Ленин и Троцки во Русија се модел за револуционерните партии и револуции, исто така, и во 21 век.

 

За нови, револуционерни работнички партии во сите земји! За 5-ти работничка Интернационала на револуционерната програма! Приклучи се во RCIT!

 

Нема иднина без социјализам! Нема социјализам без револуција! Нема револуција без револуционерна партија!