מאה שאלות ותשובות על סוציאליזם

 

מאת יוהנס וינר, יוסי שוורץ ובוריס המרשלג

הארגון הקומוניסטי המהפכני לשחרור – אוסטריה  (RKOB)

הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית – ישראל/פלסטין הכבושה (ISL)

סניפים מקומיים של הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי  (RCIT)

נובמבר 2013

מבוא

המסמך שלהלן מבוסס על התרגוםלאנגלית של חוברת שיצאה במקור בגרמנית מאת ה-RKOB , הסניף האוסטרי שלה-RCIT, באביב של שנת 2013. מחבר החוברת המקורית בגרמנית הוא החבר יוהנסוינר, חבר מוביל ב-RKOB. המסמך תורגם לאנגלית על ידי ה-RCIT תוך הכנסתשינויים והרחבתו כדי להתאימו לקהל בינלאומי.

מטרת המסמך לספק היכרות ראשוניתלפעילים מהפכנים שרוצים לחדד את שליטתם ברזי הסוציאליזם המדעי, הידועבכינוי “מרקסיזם.” מדובר במבוא, על קצה המזלג, עבור פעילים שטרם רכשו לעצמםידע רב במרקסיזם. מטבע הדברים, אין מדובר בתמצית הידע המרקסיסטי כולו.מסיבה זו, קריאת המסמך הזה אינה יכולה לבוא במקום הצורך ללמוד את היצירותהקלאסיות של מרקסיזם (שנכתבו בידי מרקס, אנגלס, לנין, לוקסמבורג, וטרוצקי).כמו כן, קריאת חוברת זו אינה מהווה תחליף לעיון מעמיק במצע של ה-RCITבספריו ובכתבי העת שלו. אולם, כל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן, ובדיוק לשםכך נועד מסמך זה.

תרגום החוברת בגרסה האנגלית (המורחבת לקהל בינלאומי) לעברית בוצע על ידי חברי הליגה הסוציאליסטיתהאינטרנציונליסטית (לס”א – ISL), הסניף של ה-RCIT בפלסטין הכבושה/מדינתישראל והותאם לקהל הקוראים המקומי שלה.

נובמבר 2013

מייקל פרובסטינג  (Pröbsting)

המזכיר הבינלאומי של ה-RCIT

פרק א

היסודות הכלכליים של החברה הקפיטליסטית

1. מהיחברה?סך כל יחסי הגומלין המשתנים בין בני האדם החיים בתחום טריטוריאלי משותף.

2. מהוייצור?ייצור הוא הפיכתם של חומרי גלם למוצרים אשר מקורה בעבודה אנושית, כגוןהפיכת עפרות ברזל לברזל, קטיף של תפוחים, חיתוך של שיער, וכו’. ייצור עשוילכלול מספר שלבים. לדוגמה, עפרות ברזל הופכות לברזל, המרכיב העיקרי שלפלדה, אשר בסופו של דבר משמש בייצור של גשרי פלדה.

3. מהםאמצעיהייצור? כליםשאנשים משתמשים בהם בכדי לייצר – זה יכול להיות פטיש פשוט או רובוט הנשלטבידי מחשב (חלק מאמצעי הייצור החשובים בחברה הקפיטליסטית כוללים: מפעלים,מכרות, תאגידי תקשורת, מדע, וכו’).

4. מהםכוחותהייצור?כלל אמצעי ייצור, האוכלוסייה העובדת, הידע המשולב של המוני העובדים והידעהמדעי-טכני. מצב כוחות הייצור של חברה מצביע על רמת ההתפתחות של חברה.כוחות הייצור של חברה מהווים את הבסיס הכלכלי שלה.

5. מהוניצול? שימוששל אדם אחד בחולשות וחסרונות של אדם אחר במטרה להשיג את מטרותיו על חשבוןאותו אדם. בחברה הקפיטליסטית העובד מוכר את כוח עבודתו לבעלים של אמצעיהיצור ומקבל בתמורה שכר, בעוד המוצרים שייכים לבעלים. השכר נועד לקיים אתהעובד ובני משפחתו כך שיתאפשר לו לשוב ולמכור את כוח עבודתו למעסיק. הפערבין ערך המוצרים שיוצרו לשכר העובד בגין יצורם נקרא “ערך עודף”. מטרתהניצול היא השגת כמה שיותר ערך עודף למעביד.

6. מהומעמד? קבוצהשל אנשים שהמשותף להם הוא היחס ביניהם לייצור ולאמצעי הייצור. בחברההקפיטליסטית קיימים שני מעמדות עיקריים – אנשים שיש בבעלותם אמצעי ייצור –בורגנות, ואנשים שאין בבעלותם אמצעי ייצור – פועלים. בעלי אמצעי הייצורמתחלקים לכאלה שמבצעים בעצמם את רוב מלאכת הייצור והם מכונים זעיר-בורגנים,ולכאלה שבבעלותם אמצעי ייצור המאפשרים להם, לפחות ברמה האובייקטיבית,לקיים את עצמם באופן מלא על חשבון ניצול הפועלים והם מכונים – בורגנים,קפיטליסטים או בעלי ההון. לפרטים ראה שאלה 14.

7. מהימדינה?מדינה היא מבנה חברתי של אלימות מאורגנת, בו נעשה שימוש בידי מעמד מסויםבטריטוריה מסוימת על מנת לבסס את שליטתו על פני המעמדות האחרים, שהם בעליאינטרסים מנוגדים ועוינים לו. מנגנון המדינה כולל בבסיסו גופים מאורגניםחמושים – משטרה וצבא. אליהם מתווספת מערכת המשפט, פקידות, מערכת חינוךועוד, כאשר כל אלה מספקים, בנוסף, אמצעים בלתי-אלימים לביסוס שלטונו שלהמעמד השליט על פני כל השאר.

8. מהומאבקמעמדי?צורות שונות של ביטוי לאינטרסים העוינים והמנוגדים של המעמדות השוניםבחברה. מאבק מעמדי קיים בכל חברה מעמדית בהיסטוריה האנושית. מאבק מעמדי הואהמנגנון העומד במרכז השינויים החברתיים שחלו בחברה האנושית במהלךההיסטוריה.

9. מהןהצורותהשונותשלמאבקמעמד?

(א)מאבק מעמדי כלכלי מעמד, או חלק ממנו, נאבק כדי לשפר את המצב הכלכלי שלו. לדוגמה: עובדיםועובדות המועסקים על ידי חברה מכריזים על שביתה להשיג שכר גבוה יותר; אויזמים מורידים את השכר של עובדיהם כדי להגדיל את רווחיהם.

(ב)מאבק מעמדי פוליטי מעמד, או חלק ממנו, נלחם כדי להגדיל את ההשפעה הפוליטית שלו. לדוגמה:באמצעות בבחירות או מלחמה. הצורה המפותחת ביותר של מאבק מעמדי פוליטי היאהמהפכה.

(ג)מאבק מעמדי אידיאולוגי מעמד, או חלק ממנו, נלחם על מנת להפיץ את הרעיונות שתואמים את האינטרסיםשלו. זה יכול להיות באמצעות שיחות, כתיבת מאמרים או ספרים, הפגנות,אירועים ציבוריים, הפקת פרסומים, או על ידי מסרים המופצים בתקשורתהאלקטרונית. כל הצורות של המאבק המעמדי מעורבות וקשורות זו בזו. שביתה,שמטרתה שיפור המצב הכלכלי של העובדים והעובדות יכולה לקבל תמיכה ממאבקמעמדי האידיאולוגי – אירועים ציבוריים, תהלוכות רחוב, והפצת עלונים. שביתהמוצלחת יכולה להוביל לשינויים חשובים בתודעה של עובדים, למשל, הדרך בה הםחושבים על ניצול, או לחיזוק הכוח הפוליטי והמוטיבציה שלהם ושל האיגודיםהמקצועיים שלהם להיאבק הלאה.

10. באילו כיוונים מתפתח המאבק המעמדי?

(א)מאבק מעמדי מלמעלה המנצלים נגד מנוצלים.

(ב)מאבק מעמדי מלמטה המנוצלים נגד מנצליהם.

11. מההןהמערכותהחברתיותשהיוקיימותלאורךכלההיסטוריה, ואיךהןשונותזומזו?

(א)קומוניזם פרימיטיבי כמו בחברה שבטית אפריקאית. במערכת זו, אין בעלות על אמצעי הייצור ואין מעמדות.

(ב)עבדות כמו ברומא העתיקה. במערכת זו, היצרנים הם עבדים שהם רכושם של בעליהם.

(ג)פאודליזם כמו באירופה בימי הביניים. במערכת זו, הייצור מתבצע על ידי צמיתים המחויבים לעבד פיסות האדמה קטנות בבעלותם של אצילים פיאודלים.

(ד)אופן הייצור האסייתי בירוקרטיה ריכוזית עם שושלת מלוכנית בראשה מחזיקה בקרקעות, מנהלת את המדינה מהערים המרכזיות ומנצלת את האיכרים ובעלי המלאכה.

(ה)קפיטליזם המערכתהקיימת כיום במרבית העולם. שעובדים ועובדות מייצרים מוצרים לשם הרווחים שלבעלי הון. למעט כוח העבודה שלהם, אמצעי הייצור אינם שייכים לעובדים.

(ו)שלטון מעמד הפועלים כפי שהיה קיים ברוסיה בשנים הראשונות לאחר מהפכת אוקטובר בשנת 1917.העובדים והעובדות מנהלים את המדינה בשיתוף עם האיכרים העניים. הם עובדיםלמען האינטרסים שלהם.

(ז)מדינת פועלים מעוותת בה הבירוקרטיה המפלגתית שולטת, כפי שהיה קיים בברית המועצות לשעבר לאחרעלייתו של סטלין לשלטון, וכמו כן גם במזרח אירופה וסין לאחר מלחמת העולםהשנייה. העובדים והעובדות עובדים למען זכויות היתר של הבירוקרטיה, ואין להםכוח פוליטי. אולם יחד עם זאת, הקפיטליזם בוטל.

כל מערכת חברתית בהיסטוריהנולדה כתוצאה ממאבק מעמדי (מוצלח או כושל), חוותה תור זהב של שגשוג שלאחריובאה דעיכה ושקיעה, אשר בתורה הובילה להתגברות המאבק המעמדי וכן הלאה.

12. האםתמידיהיהמאבקמעמדיבחברהמעמדית?כן. לעתים קרובות יש מאבק מעמדי מתחת לפני השטח שלא ניתן להבחין בו במבטראשון. אולם, לעתים האינטרסים של המעמדות מתנגשים בגלוי, ברמות שונות שלאינטנסיביות. בכלל, מאבק מעמדי יכול להיות מחולק לתקופות שונות בדיוק כמושפיתוח כלכלי יודע שלבים שונים.

13. איךעובדהקפיטליזם?קפיטליזם מבוסס על הניצול של מעמד הפועלים על ידי בעלי ההון. הפקעה של ערךעודף משמעותי היא הבסיס לשליטה הכלכלית ופוליטית של בעלי ההון על מעמדהפועלים. הקבוצות החזקות ביותר בתוך המעמד הקפיטליסטי הן תאגידי הייצור,הסחר, וההון הפיננסי (בנקים וכו’). דרך השפעתם הכלכלית הם שולטים בשכבותהעליונות של המפלגות הפוליטיות, המשטרה, בתי המשפט, התקשורת, ומערכתהחינוך. קפיטליזם יכול להתקיים תחת צורות שונות של שליטה פוליטית, בין אםרפובליקות פרלמנטריות, דיקטטורות צבאיות, או משטרים פשיסטים.

14. מהםהמעמדותהעיקרייםתחתקפיטליזם?

(א)המעמד הקפיטליסטי מחזיק באמצעי הייצור העיקריים של (תאגידים, בנקים, תקשורת, וכו’), ומנצל אתהערך העודף המיוצר בידי עובדיהם, לצבירת רווחים ענקיים. באמצעות כוחוהכלכלי והשפעתו, מעמד זה שולט במדינה באמצעות הפרלמנט, הצבא, ואמצעיהתקשורת.

(ב)הבורגנותהזעירה המעמד הבינוני מחזיק באופן חלקי באמצעי ייצור, ולכן הם עצמם אינםמנוצלים. במדינות האימפריאליסטיות העשירות, בדרך כלל מעמד זה מהווה עמודתווך חשוב של בחברה, אשר תומך במעמד הקפיטליסטי. חברי מעמדות או שכבות אלהמפרנסים את עצמם מעבודתם שלהם, למשל: איכרים עשירים, מנהלים בדרגותהביניים, עורכי דין פרטיים, ושוטרים. בדרך כלל במדינות עניות יותר,סמי-קולוניאליות (המכונות מדינות “עולם שלישי”), האיכרים העניים ושכבותפרולטריות-למחצה (עניים עירוניים) חיים בתנאים איומים. כתוצאה מכך, הקבוצותהללו הן בנות ברית חשובות למעמד העובדים במאבק לשחרור מהקפיטליזם.

(ג)מעמדהפועלים אינו מחזיק בשום אמצעי ייצור, ולכן הוא נאלץ לעבוד אצל בעלי ההון כדילהתקיים, ובכך מאפשר להם לצבור רווחי עתק. מובטלים זמניים גם הם חלק ממעמדהפועלים.

(ד)לומפן-פרולטריון – (מגרמנית) שכבה קטנה יחסית החיה בשולי החברה ואינה משתתפת בייצור (פושעים, דרי רחוב).

פרקב

מעמדהפועליםוהסוציאליזם

15. מדועמעמדהעובדיםהואמעמדמיוחדומהפכני?כפי שצוין מעלה, מעמד העובדים הוא אחד משני המעמדות העיקריים תחתהקפיטליזם. כעובדים שכירים, שבפועל מבצעים את הייצור, מעמד העובדים יוצר אתהבסיס לכלכלה עולמית קפיטליסטית. זהו מעמד מאוחד וגלובלי שקיומו חוצהגבולות לאומיים, ושכל חבריו שותפים לאינטרס משותף: בניית שיטה חדשה שתפעללטובת העובדים עצמם ולא לטובת בעלי ההון. כדי להשיג מטרה זו, מעמד העובדיםחייב להדיח את המעמד הקפיטליסטי השולט. יתרה מזו, מעמד העובדים הוא המעמדהראשון בתולדות האנושות שיש לו אינטרס בביטול כל צורה של שלטון מעמדי.במילים אחרות, משימתו של מעמד העובדים היא לסיים את השליטה של מעמד אחד עלפני מעמד אחר.

16. מהוסוציאליזם?חברה סוציאליסטית היא חברה נטולת מעמדות בה אמצעי הייצור שייכים לכלל בניהאדם ויופעלו לטובת הכלל. בכך, יהפוך דיכוי של אדם בידי אדם וכן מנגנוןהמדינה לנחלת העבר. בחברה סוציאליסטית כל אדם מקבל, בתמורה לעבודתו, אתחלקו היחסי בשפע שייצרה החברה כולה. הצורה המפותחת ביותר של חברהסוציאליסטית מכונה “חברה קומוניסטית,” בה אין כבר כל חשיבות לחלקו היחסי שלהאדם בשפע הכללי – כל אדם עובד כפי יכולתו ומקבל כפי צורכו.

17. איךאנחנויכוליםלהגיעלסוציאליזם?סוציאליזם היא חברה חסרת מעמדות שיכולה לקום רק באמצעות ניצחון של מעמדהפועלים במאבק המעמדי. האויבים הנחושים ביותר של הסוציאליזם הם בעלי הקנייןהגדולים, כלומר, המעמד הקפיטליסטי. כצעד מעבר לסוציאליזם, מעמד הפועליםחייב לתפוס את השלטון במהפכה ולרסק את מנגנון המדינה הקפיטליסטית הישן. כדילמנוע מן מעמד הקפיטליסטי לשוב אל השלטון באמצעים אלימים, על מעמד הפועליםלהשתמש באלימות מאורגנת משלו ובכך להוות מעמד שליט במדינה מסוג חדש –מדינת פועלים. תחת שליטתו של מעמד הפועלים, אמצעי הייצור העיקריים חייביםלעבור לבעלות הקולקטיבית והדמוקרטית של הפועלים, אשר יתכננו את הפעילותהכלכלית של החברה על פי הצרכים שלהם.

18. מהקורהלמדינהבדרךלסוציאליזם?כאשר המהפכה תתפשט ממדינה אחת לחלק גדול של העולם, התנגדותם של המנצליםתרד בהדרגה. במציאות זו, המדינה תהיה פחות ופחות הכרחית כמקור של דיכוי,ותהפוך יותר ויותר לכלי של מינהל. בדרך זו, המדינה תלך ותאבד את תפקידההקלאסי, כלומר, כלי לדיכוי של מעמד אחד על ידי מעמד אחר, עד שלבסוף תחדלמלהתקיים, כי לבני האדם לא יהיה יותר עניין בהמשך קיומה.

19. מדועלאהושגהסוציאליזםבבריתהמועצות, בגושהמזרחי, ובסין?מעמד העובדים עלה לשלטון ברוסיה עם מהפכת אוקטובר בשנת 1917. אבל, מאחרוהמהפכה לא התפשטה במהירות מספקת למדינות מפותחות יותר מבחינה כלכלית, שררותנאי מחסור קשים ברוסיה. הבירוקרטיה בראשותו של סטלין ניצלה את תנאיהמחסור, עלתה לשלטון לאחר מותו של לנין ב-1924 וביטלה את הדמוקרטיה שלהפועלים. סוציאליזם יכול להתפתח בהצלחה רק על בסיס השפע העולמי שכבר נוצרעל ידי הקפיטליזם, ולכן – כמו הקפיטליזם, הצלחתו תיתכן רק במסגרת גלובליתולא במדינה או מדינות מבודדות. במדינה הסטליניסטית הדיכוי והמעקב אחרי העםגדל. במקום לדעוך, המדינה הפכה חזקה יותר ומושרשת יותר. היא התאפיינהבשלטון הבירוקרטיה של מנגנון המדינה, ובמפלגה ששלטה בבירוקרטיה, במקוםבשלטון בידי מעמד העובדים בברית עם האיכרים העניים.

20. האםהייתההתפתחותזובלתינמנעת?כלל וכלל לא! אילו המהפכה הייתה מנצחת בכמה מדינות או אפילו בכל מערבאירופה, הסטליניזם מעולם לא היה מתפתח. עלינו לזכור ולהזכיר כי גם המהפכותהדמוקרטיות, גדולות כקטנות, פרצו ונכשלו מספר רב של פעמים עד שהצליחו, כאשרכל כישלון לווה בשלטון דיקטטורי מסוגים שונים, שניסה למנוע ניסיונותמהפכניים נוספים (באלימות רבה מצד אחד אך תוך קבלה חלקית של דרישות ההמוניםמצד שני). אחרי כל כישלון כזה רבו גברו קולותיהם של ציניקנים, אדישיםומיואשים, שטענו כי כישלון הדמוקרטיה הוא בלתי נמנע.

21. מה ניתן לעשות כדי שהתפתחות כזו לא תחזור על עצמה?הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי (RCIT) מזהה לקח אחד חשוב במיוחד: חובהעל מוסדות השלטון של ההמונים – המועצות – להיות הבסיס לחברה החדשה. מועצותעובדות כדלקמן: העובדים במפעל (או בשכונה, כפר, בית הספר) דנים בנושאיםהחשובים של החיים החברתיים ובוחרים נציגים שינהלו את ביצוע ההחלטות. נציגיםאלה יהיו צירי המועצה. אסור שיהיו להם זכויות יתר, ואפשר יהיה לבטל אתמינוי של כל ציר בכל עת. כמו כן, חשוב יהיה להפיץ את המהפכה למדינות ויבשותאחרות בהקדם האפשרי. אבל, הלקח החשוב ביותר הוא שמעמד הפועלים חייב לייסדמפלגה מהפכנית בינלאומית אשר, בבוא הזמן, תהיה מסוגלת להוביל את העובדיםוהמדוכאים במאבק ולארגן את המהפכה ברמה העולמית.

22. האם ניתן להגיע לסוציאליזם באמצעות בחירות?לא. כי אפילו אם היינו משחקים לפי הכללים של הדמוקרטיה הבורגנית, כלומר,של הפרלמנט, המנצלים והבוסים ששולטים בדמוקרטיה הבורגנית לא ממש עושים זאתבעצמם. כאשר אנו, עובדים ועובדות, הופכים מסוכנים מדי עבורם, הם בקלי קלותמוכנים לשחרר הצבא או הפשיסטים לפעול נגדנו (למשל, על ידי החלפת הפרלמנטבדיקטטורה צבאית). יש דוגמאות רבות בהן המנצלים ביטלו את התוצאות של בחירותדמוקרטיות משום שהמדוכאים היו חזקים מדי (למשל, באוסטריה וגרמניה בשנת 1933, בספרד בשנת 1936, ביוון בשנת 1967, בצ’ילה בשנת 1973, בטורקיה בשנת 1980, בונצואלה בשנת 2002, בהונדורס בשנת 2009, ובמאלי בשנת 2012).

23. למה אי אפשר לעשות מהפכה בדרכי שלום?הניסיון ההיסטורי מלמד כי המעמד המנצל תמיד השתמש בכוחות המזוינים שלמנגנון המדינה כדי להילחם נגד שינויים חברתיים רדיקליים, משום ששינוי כזהמשמעותו אבדן זכויות היתר שלהם. הם עושים כל מה שאפשר כדי להמשיך ולחיותמניצול. הם זקוקים לנו, העובדים והעובדות, רק כדי שנעבוד ונפיק את הרווחיםשלהם. אין להם בעיה לתת לכוחות המזוינים של המדינה לירות בנו בהמונינו אםאנחנו מאיימים על שלטונם.

כדוגמה ממחישה מהזמן האחרון,הביטו במהפכה הערבית מאז שנת 2011, כיצד מחאות שקטות הובילו למותם שלמפגינים לא חמושים רבים ולמאסרים ועינויים של רבים אחרים. המסקנה היא כילהמוני העובדים והמדוכאים יהיה סיכוי אמיתי להילחם למען החופש שלהם ולמעןחייהם רק באמצעות התקוממות מזוינת.

עם זאת, לא ניתן לשלול אתהאפשרות, כי לאחר שיהיה ברור שלא ניתן להביס בקלות את הכוחות החמושים שלמעמד הפועלים העולמי, יחליטו בעלי הון חלשים יחסית, כי אין טעם למאבק מזויןויוותרו על השלטון ללא שפיכות דמים.

24. מהי הפקעה?הפקעההיא לקיחת אמצעי הייצור וההון מידי בעלי ההון, בעקבות המהפכה. משאבים אלהיועברו לידיים של העובדים והעובדות ומדינתם, וישמשו לצרכי החברה כולה.ייתכן גם כי חלק מהמעמד הקפיטליסטי ינושל עוד לפני המהפכה או בדרך לשם. מכךאנו גוזרים את סיסמא שלנו למען הפקעה ללא פיצויים של אמצעי היצור מידיהסופר-עשירים. עם זאת, הפקעה מוחלטת תהיה אפשרית רק אחרי המהפכה.

25. מהו מרקסיזם?מרקסיזם הוא מדע שמסביר את הבסיס החומרי של החברה האנושית ומספק מפת דרכיםלסוציאליזם. המרקסיזם נוסד על ידי קרל מרקס (ומכאן שמו), והוא פעיל בשירותםשל המדוכאים ונותן להם את הכלים לבנות עולם חדש.

פרק ג

המאבק נגד האימפריאליזם

26. אילו סוגים של מדינות קיימים כיום?

(א)מדינות אימפריאליסטיות ארה”ב, קנדה, מערבאירופה, סין, רוסיה, יפן ואוסטרליה – הינן דוגמאות למדינות קפיטליסטיות אשרעושקות את המדינות האחרות ומנצלות אותן מבחינה כלכלית.

(ב)מדינות קולוניאליות למחצה מדינות דרום ומרכזאמריקה, אפריקה, מזרח אירופה, דרום, דרום-מזרח, מערב, ומרכז אסיה. אילו הןמדינות קפיטליסטיות, אשר אף על פי שיש להן עצמאות מדינית רשמית, הן מנוצלותמבחינה כלכלית על ידי המעמד השליט של המדינות האימפריאליסטיות (אנחנוקוראים לזה “סופר ניצול”), וכתוצאה מכך הן נשלטות גם מבחינה פוליטית בידיהאימפריאליזם.

(ג)מדינות קולוניאליות רק מעטות מהן עדיין קיימות,כמו גיאנה הצרפתית, איי מלווינאס / פוקלנד, פורטו ריקו, וגם מדינות שנכבשוישירות על ידי האימפריאליזם כגון אפגניסטן או פלסטין. אילו מדינותקפיטליסטיות הכבושות באופן ישיר ומנוהלות על ידי מדינות אימפריאליסטיות,ולכן, מבחינה כלכלית, הן נתונות במצב של “סופר ניצול”.

27. מהו אימפריאליזם?אימפריאליזם הוא עידן הדעיכה שלאופן היצור הקפיטליסטי. בעידן זה, שני סוגים של סכסוכים עיקריים באים לידיביטוי – הסכסוך בין מעמד העובדים והמעמד הקפיטליסטי והסכסוך בין מדינותמדוכאות ומדינות מדכאות. תקופת אימפריאליזם היא, אפוא, מתאפיינת במהפכות,מהפכות-נגד ומלחמות. המעצמות הגדולות והתאגידים הגדולים שלהן ממשיכיםלהיאבק ביניהם ללא הרף על השליטה הכלכלית והפוליטית על מדינותלא-אימפריאליסטיות ועל אזורים שלמים. קיימות שתי אפשרויות בלבד באשרלאימפריאליזם – או שמעמד העובדים יתפוס את השלטון או שהאנושות כולה תשקעלברבריות.

28. מהי השאלה הלאומית?מדינות לאום מודרניות התפתחובמהלך עידן הקפיטליזם. ברוב המדינות האימפריאליסטיות, השאלה הלאומית נפתרהעל ידי המעמד הקפיטליסטי (יוצאים מן הכלל, למשל, צפון אירלנד או ארץהבסקים). באומות מדוכאות, השאלה הלאומית עדיין משחקת תפקיד חשוב היותשהמדינות האלו עדיין מנוצלות ומדוכאות על ידי אימפריאליזם. דיכוי לאומייכול להיות על ידי המדינות האימפריאליסטית או על ידי המעמדות השליטיםהקפיטליסטיים של מדינות קולוניאליות למחצה (אך במקרה האחרון, המדינה עדייןמנוצלת על ידי האימפריאליזם). משמעות הזכות להגדרה עצמית לאומית, כפי שאנוב-RCIT מבינים אותה, היא שהאומה כבר לא מדוכאת ומנוצלת על ידי אומה אחרת;שיש לה את הזכות להקים מדינה משלה; שלאנשיה יש את הזכות לדבר בשפת האם שלהםולחיות על פי תרבותם. כמו כן, יש גם אלמנטים של השאלה הלאומית המעורביםבדיכוי של מהגרים.

29. מהי מלחמה?המלחמה היא המשכה של הדיפלומטיהבאמצעים אחרים. במהלך מלחמות, מעמד אחד מנסה להשיג את מטרותיו הפוליטיותבאמצעים אלימים. לדוגמה במלחמת וייטנאם, הקפיטליסטים האמריקאים ניסו להשיגשליטה במזרח אסיה, על ידי שבירת ההתנגדות של העובדים ואיכרים בווייטנאם.בדומה לכך, היום האימפריאליזם האמריקאי מפעיל אלימות צבאית באפגניסטן,ואילו האימפריאליזם של האיחוד האירופי שולח כוחות צבאיים למאלי. מלחמותופלישות אימפריאליסטיות נועדו לאבטח את האינטרסים הגיאופוליטיים של מדינותאימפריאליסטיות  ולחזק את אחיזתן בנפט ובמשאבי טבע אחרים. כדי להשיג זאת,הן מנסות לרסק את ההתנגדות האנטי-אימפריאליסטית.

30. מה הם הסוגים השונים של מלחמות?

(א)מלחמה אימפריאליסטית מאבק בין שתיים או יותרמדינות (אימפריאליסטיות). המטרה של כל צד היא להשתלט על כמה שיותר מהעולםשאותו הן מחלקות ביניהן (למשל מלחמת העולם הראשונה והשניה).

(ב)מלחמת שחרור לאומי מאבק של לאום מדוכא נגדמדינה מדכאת. אפילו כאשר הלאום המדוכא מובל על ידי בני מעמד העוין את מעמדהפועלים, היא נשארת מלחמה צודקת כל עוד מטרתה היא לחסל את הדיכוי הלאומי.

(ג)מלחמה מהפכנית מאבק של מדינת פועלים נגד מדינה קפיטליסטית. מטרת מלחמה כזאת היא לשחרר את מעמד העובדים והמדוכאים ולהפיץ את המהפכה העולמית.

(ד)מלחמת אזרחים מאבק בין מעמדות שונים, שכבותשונות, או חלקי מעמדות בתוך מדינה אחת. במלחמות אזרחים, קומוניסטים מצדדיםבהמוני מעמד הפועלים והמדוכאים נגד המנצלים ומשרתיהם.

31.  באיזו עמדה צריכים קומוניסטים לנקוט בסוגים שונים של מלחמות?

(א) קומוניסטים שחיים במדינות אימפריאליסטיות תמיד מתנגדיםלמלחמות שמנהלת המדינה שלהם – לא משנה נגד מי. במקרה של מלחמה, קומוניסטיםקוראים לתבוסתה של המדינה “שלהם”, וגם לאחווה בין החיילים של הצדדיםהלוחמים.

(ב) קומוניסטים שחיים במדינות קולוניאליות או קולוניאליותלמחצה מגנים על ארצותיהם מפני אימפריאליזם, אבל הם תומכים בהפיכת המלחמההצודקת הזאת למלחמה מהפכנית בראשותו של מעמד הפועלים. במלחמות בין שתימדינות קפיטליסטיות, קומוניסטים משני הצדדים קוראים לתבוסתה של המדינה שלהם” כל אחת בהתאמה. במלחמת אזרחים של המעמד השליט “שלהם” נגד מיעוטלאומי מדוכא, קומוניסטים קוראים לניצחון האומה המדוכאת ולתבוסתו של המעמדהשליט.

(ג) קומוניסטים מגנים על המדינות שבהם הקפיטליזם כבר בוטל (מדינות עובדים) נגד אויביהן הקפיטליסטים. הם מסבירים לחיילים של הצבאהקפיטליסטי שהאויב האמיתי שלהם אינו מדינת הפועלים, אלא המעמד השליט שלהםבבית.

32. האם קומוניסטים צריכים להצטרף לצבא של מדינה קפיטליסטית?כןולא. אם יש חובה חוקית להתגייס לצבא (גיוס חובה) אז, באופן כללי, ה-RCITקורא לקומוניסטים להיכנס לצבא הקפיטליסטי. שם אנו לומדים מיומנויות צבאיותכי, במוקדם או במאוחר, אנחנו נפנה את הנשק שלנו נגד המנצלים. בעת השירותבצבא הבורגני, אנחנו נלחמים במחתרת למען זכויותיהם של חיילים פשוטים, נגדמלחמות אימפריאליסטיות, נגד הקצונה ובעד מועצות חיילים. כאשר יש גיוס חובה,אנו מסרבים לעשות שירות אזרחי חלופי או לנסות להימנע משירות צבאי. אםשירות חובה בצבא אינו קיים, אנו אומרים כי לקומוניסטים אין חובה להתגייסלצבא.

33. איזה סוג של צבא אנו רוצים? אנחנותומכים במליציות פועלים שמתוכן (לאחר ניצחון המהפכה) יכול לצמוח צבא אדוםהמשרת אך ורק המעמד שלנו, ושנלחם נגד האימפריאליזם והנצלנים הקפיטליסטים.בצבא כזה, תהיה השתתפות דמוקרטית מרבית (במידה ששדה הקרב מאפשר זאת). בצבאכזה, לא יהיו זכויות יתר, לא לקומוניסטים ולא לקצינים!

34. מהי עמדתנו באשר למאבקם של עמים לעצמאות?אם רובהאנשים של אזור מסוים רוצים להקים מדינה נפרדת, אנו לרוב תומכים במאבקם.אולם, אין אנו תומכים בכך שמדינה כזאת תהיה קפיטליסטית, אלא נאבקים כדישתקום על בסיס סוציאליסטי, כלומר תחת שליטתו של מעמד הפועלים בברית עםהאיכרים. דוגמאות למאבקים לגיטימיים לעצמאות כיום יהיו – מאבקיהם של העםהכורדי, הפלסטיני, הצ’צ’ני, הטמילי, הקשמירי, הבאלוצ’י, והטיבטי.

35. מדוע אנחנו אויבי האימפריאליזם?משום שכיוםהאימפריאליזם הוא האויב העיקרי של מעמד הפועלים בעולם. האימפריאליזם מדכאלא רק את מעמד הפועלים, אלא גם את הרוב המוחלט של בני האדם על פני כדורהארץ.

36. מהו אינטרנציונליזם?אנחנו, כפועליםופועלות, מבינים שאנו שייכים למעמד גלובלי עם מטרה משותפת. זה אומרשבשבילנו אין זה משנה מה צבע העור או המוצא האתני של האחים והאחיות שלנו.מעמדנו הגלובלי הוא המולדת המשותפת שלנו. אנחנו עוזרים לכל העובדיםוהמדוכאים במאבקם לשחרור – בהתאם למצב – באמצעות פעולות סולידריות, כרוזים,תרומות, פעילויות, שביתות, ואפילו משלוח לוחמים וכלי נשק. כמו כן, אנומזדהים עם מאבקם של עמים מדוכאים. אינטרנציונליזם, אם כן, הוא ההתבוננותבאנושות ומאבקיה מזווית כלל-עולמית.

37. מהי מהפכה דמוקרטית?ברוב חלקי העולם (בדרוםאמריקה, אפריקה, אסיה, ובמזרח אירופה) זכויות דמוקרטיות ולאומיות בסיסיותרבות עדיין לא הושגו. המשימות של מהפכה דמוקרטית הן: יישום של זכויותדמוקרטיות מלאות (לדוגמא חופש הביטוי, חופש העיתונות, חופש התנועה, זכויותשוות לנשים ולמיעוטים לאומיים או דתיים), אכיפה של רפורמה אגררית מקיפה (חלוקה מחדש של האדמות של בעלי קרקעות גדולים לעניים ואיכרים חסרי קרקע),שחרור לאומי מדיכוי וניצול על ידי מדינות מדכאות ואימפריאליזם. המהפכההערבית שבה, מאז שנת 2011, ההמונים נלחמים נגד דיקטטורות בתוניסיה, מצרים,לוב, תימן, סוריה, וכו’, היא דוגמה בפועל למהפכה דמוקרטית מסוג זה.

38. מהי המהפכה המתמדת? מהפכה מתמדתפירושה השגת המטרות של המהפכה הדמוקרטית בהנהגתו ותחת שלטונו של מעמדהפועלים. זו, למעשה, הדרך היחידה בה ניתן לבצע את המהפכה הדמוקרטית בהצלחה,משום שהקפיטליסטים של המדינות המדוכאות חלשים מדי, ולכן הם מעדיפים להתאחדעם כוחות האימפריאליזם מאשר לממש את אחריותם ההיסטורית. אם כן, משימתו שלמעמד הפועלים של האומות המדוכאות היא לקדם את המהפכה הדמוקרטית באמצעותהמהפכה הסוציאליסטית – כלומר, לשלב את המטרות של המהפכה הדמוקרטית הלאומיתעם המטרות החברתיות של מעמד הפועלים.

39. מי הם בעלי הברית של מעמד העובדים בקולוניות ובקולוניות למחצה?בעליהברית הקרובים ביותר של מעמד הפועלים הם האיכרים או חסרי הקרקע הענייםוהעניים העירוניים (סוחרים מרוששים, תושבי שכונות המצוקה וכו’). אנומוכרחים להביא את השכבות האלו לצדנו בכדי שמהפכה תצליח. בתנועה פופולריתרחבה, יתכן שנוכל, באופן זמני, לזכות בתמיכתם של איכרים ועירוניים ממעמדהביניים למען המהפכה. אבל המטרה העיקרית היא לנטרל את השכבות הללו, כדי שהםלא יצטרפו לצד של הקפיטליסטים. אם המעמד הקפיטליסטי של מדינה קולוניאליתאו קולוניאלית למחצה יגיע לכדי עימות עם כוחות אימפריאליסטיים, מתקבל עלהדעת שמעמד הפועלים יבצע פעולות צבאיות או מעשיות יחד איתם. אולם, בריתזאת, אם בכלל תהיה, תהיה שבירה וקצרה מועד.

40. איך אפשר להיאבק נגד ההרס של סביבתנו?הקפיטליזםאינו פועל לטובת העם אלא למען הרווחים של בעלי ההון. המערכת האקולוגית בכלרחבי העולם מתדרדרת במהירות, ואילו אנחנו – מעמד הפועלים – חייבים למנוע אתהרס כוכב הלכת שלנו. ה-RCIT קורא לביטולו של השימוש באנרגיה גרעיניתומבוססת דלקים מאובנים (נפט, פחם וכו’) ולפיתוחם של מקורות אנרגיה מתחדשתחלופיים, תחת פיקוחם ושליטתם הדמוקרטית של העובדים והעובדות ובסיועם שלמומחים שמעמדנו יכול לסמוך עליהם. יחד עם זאת, עובדים המועסקים בתעשיותמזהמות צריכים לעבור הסבה מקצועית ולא להיות מפוטרים.

פרק ד’

המפלגה המהפכנית

41. מדוע זקוק מעמד הפועלים למפלגה מהפכנית? מעמדהפועלים הוא המעמד המהפכני היחידי בחברה כיום. בתור שכזה, הוא נלחם נגדאויב חזק מאוד, בעל ניסיון מעשי עצום וגם עליונות צבאית וארגונית. על מנתלהביס אויב רב עוצמה כזה (בעלי ההון), אנשיו ונשותיו המתקדמים ביותר שלמעמד העובדים מוכרחים להתארגן ולהתאחד פוליטית לכדי מפלגה מהפכנית שתרכז אתהאנרגיה הקולקטיבית בפעולה ובמחשבה. כך, ורק כך, תוביל המפלגה את מעמדהעובדים לניצחון במהפכה.

42. מהו היחס של קומוניסטים למעמד הפועלים? קומוניסטיםמבטאים את האינטרס הקולקטיבי של מעמד הפועלים העולמי. בכך, בעיקר, הםנבדלים מכוחות פוליטיים אחרים הפועלים בקרב מעמד הפועלים. אנו נאבקים בתוךמעמד הפועלים במטרה לגבש הנהגה מהפכנית של הפועלים, למען הפועלים, שתוליךאת המעמד לניצחון במלחמת המעמדות נגד מעמד המעסיקים הגדולים, הבורגנותהעשירה, בעלי ההון.

בשם אחדות מעמד הפועלים העולמי, אנו פועלים נגד הסתה שלפועלים בפועלים על רקע דת, גזע, מגדר, נטייה מינית ועוד ובכל סכסוך שנובעמן ההסתה הזו – אנו נתמוך בצד המדוכא כנגד המדכא.

43. מדוע אנחנו זקוקים למפלגה עולמית? קפיטליזםהוא מערכת עולמית והמעמד הקפיטליסטי מתואם פוליטית וכלכלית בפעולותיובזירה הבינלאומית. מעמד העובדים הוא מעמד בינלאומי שאסור לפצלו לפי גבולותלאומיים. המולדת שלנו היא העולם כולו. אנו זקוקים לאסטרטגיה גלובלית, תכניתמלחמה גלובלית כדי לחולל מהפכה עולמית. כל זה דורש מפלגה בינלאומית הפועלתבכל רחבי עולם!

44. האם היו אי פעם מפלגות עולמיות של מעמד העובדים? כן!למעשה, ההוכחה הניצחת לכך שמעמד הפועלים הוא המעמד המהפכני היחידי נגדהקפיטליזם, היא העובדה כי הוא בלבד הצליח לייצר מפלגה כלל-עולמית של נציגיםנבחרים של המעמד. לא פעם אחת, אלא ארבע פעמים, לאחר שהצליחו כוחות אויבימעמד הפועלים לחסל את המפלגות הללו, המסוכנות כל כך לשימור מעמדם וכוחם,קמו מפלגות הפועלים העולמיות מחדש שוב ושוב. להלן פירוט המפלגות העולמיותשל מעמד הפועלים או “אינטרנציונלים”:

(א)האינטרנציונל הראשון נוסד על ידי מרקס ואנגלס בשנת 1864 ופורק בשנת 1876.

(ב)האינטרנציונל השני – (המכונה גם “האינטרנציונלהסוציאליסטי”) נוסד בשנת 1889, והיה פעיל כאינטרנציונל מהפכני עד לתחילתהשל מלחמת העולם הראשונה בשנת 1914. אז, הוא התפרק ונוסד מחדש תחת השם האינטרנציונל הסוציאליסטי” שקיים, באופן רשמי, עד עצם היום הזה.

(ג)האינטרנציונל השלישי – (המכונה גם “האינטרנציונלהקומוניסטי”) נוסד בשנת 1919 על ידי לנין והיה מבוסס על ניסיונה של מהפכתאוקטובר, שהביאה להקמתה של ברית המועצות. האינטרנציונל הזה נבגד על ידיסטלין, שגירש ורצח רבים מהחברים המהפכנים של האינטרנציונל הזה ואף פירקאותו בשנת 1943.

(ד)האינטרנציונל הרביעי – (המכונה גם “האינטרנציונלהטרוצקיסטי”) נוסד בשנת 1938 על ידי לאון טרוצקי. מפלגה זו הותקפה באכזריותונרדפה על ידי פשיסטים, סטליניסטים, ו”דמוקרטים” בורגניים. החל משלהי שנותהארבעים של המאה העשרים, האינטרנציונל הרביעי הסתגל בהדרגה לסטליניזם,סוציאל-דמוקרטיה, ולאומנות זעיר-בורגנית, עד שלבסוף התפרק בשנת 1953.

45. מדוע אנחנו דוגלים בהקמתו של האינטרנציונל החמישי?משום שבעוד ארבעת האינטרנציונלים הקודמים נכשלו בתפקידם ההיסטורי המהפכני,אין משמעות הדבר שהצורך בהנהגה מהפכנית עולמית עבר מן העולם. למעשה, אנועדים לכך שכיום, ללא הנהגה מהפכנית עולמית, מאבקיו של מעמד הפועלים נכשליםאו שהצלחותיהם מוגבלות וזמניות, בטח אם נשווה את המאבקים של היום למאבקיהעבר ששיאם במהפכה הרוסית של 1917.

46. מהו צנטרליזם דמוקרטי?מנגנון קבלת וביצוע החלטותעל פיו מתנהלים ארגונים ומפלגות קומוניסטיות מהפכניות ברחבי העולם. העיקרוןהמנחה הוא: “חופש המחשבה ואחדות הפעולה”. במסגרת מנגנון זה נקבעת מדיניותהמפלגה המהפכנית על ידי רוב החברים והיא מחייבת בביצוע את כלל החברים.למיעוט קיימת הזכות להקים ארגון-פנימי בשם “סיעה” במטרה לגבש את רעיונותיווטיעוניו ולהיאבק למען הפיכתו לרוב. בין כינוס לכינוס של כלל חברי המפלגה,נבחר ועד מרכזי אשר לו הסמכות לנהל את ענייני המפלגה ולהתבטא בשמה עדלכינוס הבא. בניגוד לנהוג במערכת הפוליטית הבורגנית, ניתן להדיח את חבריהנהגת המפלגה בכל עת, כאשר הם אינם פועלים לשביעות רצון החברים, ולא רק פעםבכמה שנים.

פרק ה’

אויבים מן החוץ של מעמד הפועלים

47. מה זה “ריאקציוני”?מקורה של המילה “ריאקציה”בלטינית ומשמעותה “לאחור”. כל מה שמרחיק את המעמד שלנו מן הניצחון במהפכהשלו הוא ריאקציוני, לדוגמא: גזענות, פנאטיות דתית, שוביניזם, לאומנות ועוד.

48. מהו פשיזם?תנועה ימנית המונית המפנה אתהייאוש והזעם הציבורי נגד השיטה הקפיטליסטית לעבר מהגרים, מיעוטים ופעיליםבתנועות העובדים. הפשיזם מכונה גם “בלמי החירום של הקפיטליזם” – כאשר בעליההון חשים שמעמדם נמצא בסכנה ממשית של מהפכת פועלים, הם שוברים את כלליהדמוקרטיה, ביו השאר, באמצעות תמיכה ומימון של תנועות מסוג זה המשליטותטרור הולך ומתגבר עד לעלייתן לשלטון. מטרתו העיקרית של שלטון זה תהיה לרסקאת כוחו הארגוני של מעמד הפועלים. דוגמאות בנות ימינו: הכהניסטים בישראל (בן-ארי, בן-גביר, מרזל), ארגוני הניאו-נאצים ברחבי אירופה, מפלגת יוביקבהונגריה, מפלגתMHP  טורקיה, מפלגת BNP בריטניה ועוד.

49. מהו הבסיס המעמדי של הפשיזם?הגרעין הקשהשל הפשיזם מגיע משכבות של הבורגנות הזעירה של הלאום הדומיננטי במדינה אואנשים שנזרקו ממעמד זה בעקבות משבר קפיטליסטי. הכוחות הלוחמים של הפשיזםיורכבו בעיקר מבני הלאום הדומיננטי שנזרקו לחיי פשע. כאשר הפשיזם הופך,בתמיכתם של בעלי ההון, לתנועה המונית, הוא עלול לקבל גם תמיכה משכבותמסוימות של מעמד הפועלים כגון האריסטוקרטיה (מנהיגי הוועדים החזקיםובירוקרטים של האיגודים המקצועיים) והשכבות המוחלשות והעניות ביותר שלו.

50. מהי לאומנות?התפיסה כי לכל האנשים השייכים לאומהמסוימת יש אינטרס משותף וכי “אחדות העם” עליונה על פני שאר האינטרסים שלהקבוצות השונות באוכלוסייה. ההיגיון הפשוט יוביל למסקנה כי הלאומנותכאידיאולוגיה משרתת בעיקר את השכבות החזקות באוכלוסייה מבחינה פוליטיתוכלכלית, כלומר בעלי ההון ויקיריהם. זאת, בעיקר בכל הנוגע לתחרות ברמההגלובאלית מצד בעלי ההון של אומות אחרות.

51. האם עובדים ועובדות צריכים להיות פטריוטים או לאומניים?בשום אופן לא! המציאות הפשוטה מוכיחה כי לפועלים בהודו יש אינטרסיםמשותפים רבים יותר עם הפועלים בארצות הברית ובזימבבווה מאשר עם הבוסיםהאכזריים שלהם. יחד עם זאת, עלינו להכיר במציאות הפשוטה כי במקרים לא מעטיםהתגובה לדיכוי לאומי היא חיזוק הלאומיות, ממש כפי שהתגובה לדיכוי דתי היאהתחזקות הרגשות הדתיים וכו’.

מסיבה זו, אין לטעון שלאומנות של עמים מדכאים כמוה כלאומנותשל עמים מדוכאים. המציאות הפשוטה, במיוחד בעידן שבו אוכלוסיות של מיליוניפועלים נודדות ממדינות עניות למדינות עשירות בחיפוש אחר פרנסה, היא שמולדתםשל הפועלים אינה אלא כדור הארץ כולו, ועליהם להיאבק נגד מי שמחלק אותובאמצעות גדרות וחומות ואגב כך הורס אותו עבורנו ועבור הדורות הבאים.

52. מהו אינדיבידואליזם?אם הלאומנות היא צד אחד שלהמטבע הריאקציוני, הרי שאינדיבידואליזם הוא צדו השני. זוהי תפיסה כילאנשים, כפרטים החיים בחברה, יש זכויות מיוחדות שיש להגן עליהן, אפילוובמיוחד מפני “טובת הכלל”. האינדיבידואליזם משרת בעיקר את אלה שמעמדםהכלכלי תלוי באמצעי יצור בקנה-מידה קטן, או העסקה באמצעות חוזה אישי במשרותנחשקות ועוד שלל זכויות יתר המוענקות לאינדיבידואלים שבעלי ההון חפציםביקרם.

אולם אנו טוענים כי חירות אמיתית יכולה להתהוות רק אם היאחירות כוללת – במילים אחרות “אף אחד אינו חופשי עד שכולם אינם חופשיים”.אנו מאמינים גדולים באינדיבידואליות של כל בן אנוש, ייחודיות אשר באופןפרדוקסלי, נרמסת ברגל גסה בעולם המקדש אינדיבידואליזם.האינדיבידואליותתתפתח בחופשיות רק כאשר החברה כולה תוכל להתפתח בחופשיות ובאופן מגוון.

53. מה זה “בורגני”?המונח נולד עם התפתחותן של העריםהגדולות באירופה כמרכזי תעשייה. במרוצת השנים התגלגל המונח, בשפה הצרפתית,לכדי כינוי לבעלי ההון התעשייתי העירוניים. כיום, אנו משתמשים במונח זהככינוי למעמד השליט כולו המחזיק בבעלות על אמצעי היצור, ההון הפיננסי,משאבי הטבע וכוח עבודתם של המיליארדים שאינם מחזיקים בבעלות מסוג זה.

לבורגנים אינטרסים משותפים רבים, אולם הם גם מתחרים זה כנגדזה ועוינים זה את זה. כמו כן, הם גם חלוקים בתפיסות עולמם הפוליטיות לגביהאופן בו ניתן להכניע את מעמד הפועלים באופן היעיל ביותר. חילוקי הדעותהללו באים לידי ביטוי בקיומה של לפחות אחת ולרוב שתיים או יותר מפלגותבורגניות בכל מדינה המתחרות על יישום מדיניות שתשרת את האינטרסים שלהבורגנות. היות שהבורגנות היא מיעוט זעיר בכל מדינה ומדינה, המפלגות הללומתחרות גם על שכנוע רבים ככל האפשר מבני המעמדות האחרים כי זהו האינטרסשלהם לתמוך באינטרסים של הבורגנות. אין זה מקרה שהמחלוקת האידיאולוגיתהמרכזית בפוליטיקה הבורגנית, היא בין לאומנות ואינדיבידואליזם (ראה לעיל).

פרק ו’

אויבים מבפנים של מעמד הפועלים

54. מהו רפורמיזם?זרם פוליטי בתוך תנועת העובדיםהמתנגד לסילוק בעלי ההון ותפיסת השלטון בכוח על ידי מעמד הפועלים. בעברמנהיגי הזרם טענו כי ניתן לסלק את בעלי ההון מן השלטון באמצעות בחירותוחקיקה ובכך להוביל בהדרגה לנישולם ולכינונה של חברה סוציאליסטית. כיום,סילוק בעלי ההון ונישולם כלל אינו עומד על הפרק בעבור רובם המוחלט שלהרפורמיסטים, והשאיפה הזאת הוחלפה בשאיפה לקיים כלכלת שוק קפיטליסטיתאנושית יותר ונצלנית פחות. הרפורמיסטים הם בעלי ברית נאמנים של בעלי ההון,במיוחד בתקופות של התעוררות מהפכנית, שכן הם מסייעים להסית את האנרגיהוהזעם המהפכני לכדי קרבות בין פוליטיקאים שקרנים בפרלמנט.

55.  אילו כוחות רפורמיסטים קיימים?בעיקר אלה:

(א) סוציאל-דמוקרטים: מפלגת העבודה, PSF צרפת, SPD גרמניה, הלייבור באנגליה ועוד.

(ב) מפלגות סטליניסטיות או סטליניסטיות-לשעבר: המפלגותהקומוניסטיות השונות בהודו, CPSA בדרום אפריקה, המפלגה הקומוניסטית במצרים,בישראל, בעיראק, ה-KKE יוון, SYRIZA יוון, IU גרמניה, PCF ספרד, החזיתהשמאלית בצרפת ועוד.

(ג) אחרות: AWP פקיסטן, PCOT תוניסיה, מפלגה ה”מאנה” בניו-זילנד, הברית האדומה-ירוקה בדנמרק ועוד.

56. מהי סוציאל-דמוקרטיה?כוח פוליטי רפורמיסטי,שלעתים קרובות שולט בתנועת העובדים במדינות האימפריאליסטיות המערביות.לאורך השנים הוכיח זרם זה את התנגדותו העזה לסוציאליזם ואף נאבק יחד עםבעלי ההון נגד העובדים המהפכנים. אנו רואים בבירוקרטיה הסוציאל-דמוקרטיתכסוכן של הקפיטליסטים בתוך מעמדנו.

57. מהו סטליניזם?זרם פוליטי שצמח בברית המועצותשלאחר מהפכת אוקטובר 1917 המוצלחת. זרם זה היווה ביטוי פוליטי לאינטרסים שלהבירוקרטיה בברית המועצות שהלכה והתנפחה עד שהאינטרסים שלה התנגשו עםהאינטרסים של מעמד הפועלים במדינה. הסטליניזם פעל ברחבי העולם למניעתמהפכות פועלים באמצעות הכנעת המעמד לאינטרסים של הבירוקרטיה המקומית ואפילולבורגנות המקומית. במסגרת שירותו הקונטר-מהפכני (שובר-מהפכות) לקפיטליזםהעולמי, רצח מיליוני פועלים ומאות אלפי קומוניסטים מהפכנים.

לאחר קריסת ברית המועצות ושיקומו של הקפיטליזם בסין, פחתהמאוד השפעתו של הזרם הסטליניסטי על תנועת הפועלים. כיום הוא מאמץ לרובפוליטיקה רפורמיסטית תחת רטוריקה שמאלית-יותר מן הזרם הסוציאל-דמוקרטי. בכלמקום בו הסטליניסטים שותפים בשלטון הם משרתים את האינטרסים של המעמדהקפיטליסטי באותן מדינות – למשל ה-SACP בדרום אפריקה, שתי המפלגותהקומוניסטיות בסוריה, ה-AKEL בקפריסין, ה-CPM בבנגל/מערב הודו וה-PCFבצרפת.

58. האם ניתן לדחוף מפלגות רפורמיסטיות לתמוך במהפכה?לא.מפלגות רפורמיסטיות מובלות ונשלטות על ידי בירוקרטיות חזקות ומנוסות מאד.להמוני מעמד הפועלים יש השפעה מועטה מאוד במפלגות הללו. לעתים קרובות,אפילו קשה להקים זרם מהפכני בתוכן.

59. מדוע הרפורמיזם הצליח להשתלט על תנועת העובדים?העידן האימפריאליסטי איפשר לבעלי ההון, בעיקר במערב, להעביר רווחי-עתק (כתוצאה מסופר-ניצול של כוח אדם זול ומשאבי-טבע) ממדינות סמי-קולוניאליות (המכונות “העולם השלישי”) למדינותיהם. אחוז מרווחי-העתק הללו הושקע בזכויותיתר של בירוקרטים שעמדו בראש ארגוני העובדים (מפלגות, איגודים מקצועייםוכו’). לבירוקרטיה זו יש אינטרס לשמר את זכויות היתר הכלכליות שלה ולכן גםאת מקורן – שלטון בעלי ההון.

60. מהי “אריסטוקרטיית הפועלים”?מעמד הפועלים, באופןכוללני, הוא מעמד מנוצל ומדוכא תחת המעמד השליט – הקפיטליסטי. יחד עם זאת,לא כל הפועלים מנוצלים באופן ובעוצמה זהה. בחלק העליון של מעמד הפועליםקיימת שכבה דקה של “אצולה” הנהנית מזכויות יתר, תנאי שכר ופרישה מפליגיםואורח חיים ראוותני. שכבה זו משמשת את בעלי ההון להפיץ את רעיונותיהם בקרבמעמד הפועלים המדוכא-יותר מצד אחד, אבל גם להסית אליה את הזעם הציבורי מצדשני, במיוחד בעתות משבר כלכלי.

61. מה הפירוש של המונח “זעיר-בורגני”?

אדם אשר לו בעלות פרטית על אמצעי יצור בקנה מידה קטן (פיסה שלקרקע חקלאית, חנות מכולת, מסעדה שכונתית, משרד רופא וכו’) או שכיר שבניגודלמעמד הפועלים מוכר לקפיטליסט לא רק את כוח עבודתו, אלא את הידע המקצועיהעשיר שלו (מהנדס בניין, עובד הייטק וכו’). שכבה חברתית זו מאופיינתבסתירות פנימיות וניגודי אינטרסים פנימיים חריפים. בסיטואציות מהפכניותובתקופות משבר נקרע מעמד זה בין האינטרסים של הפועלים והאינטרסים של בעליההון.

סתירות אלה נובעות בעיקר מן העובדה שלמעמד זה אינטרס בטווחהקצר לשמר את אופן היצור המאפשר בעלות פרטית על אמצעי יצור או את התחרות עלחוזים אישיים ומקומות עבודה נחשקים, אך בטווח הארוך (למשל כאשר אדם מזדקןומתקשה להתחרות בצעירים) יש לו אינטרס במהפכה סוציאליסטית. על מהפכני מעמדהפועלים מוטלת המשימה לשכנע כמה שיותר זעיר-בורגנים לתמוך במהפכה ולהישמרמפני השפעות זעיר-בורגניות על מעמד הפועלים שתכליתן לשמר את השיטההקפיטליסטית.

פוליטיקה זעיר-בורגנית ניתן לזהות בקלות והיא מתאפיינת בעיקרבשאיפה לשינוי הדרגתי של החברה (רפורמיזם), והתמקדות באקטיביזםאינדיבידואליסטי (“השינוי מתחיל בתוכי”, “היה השינוי שאתה רוצה לראותבעולם”, חרם צרכנים ועוד).

62. מהו צנטריזם?נטייה פוליטית אשר מתנדנדת ביןרפורמיזם למהפכנות. הסימפטום העיקרי לתופעה זו הוא הסתגלות והזדנבות אחרכוחות שאין להם אינטרס במהפכה מתוך אשליה שהדבר יביא אותם בסופו של דברלתמוך בה. במדינות אימפריאליסטיות, הזרמים הצנטריסטיים מנסים לרתום אתהבירוקרטיה הרפורמיסטית לתמוך במהפכה; במדינות סמי-קולוניאליות, הם שואפיםלגייס את הבורגנות הזעירה או כוחות אנטי-אימפריאליסטיים שאינם מהפכנייםלתמיכה במהפכה סוציאליסטית. הצנטריסטים משתמשים במצע המהפכני אך מוציאיםממנו את העוקץ, הן במחשבה והן במעשה במטרה להפוך את הקומוניזם ל”מקובליותר” בקרב בעלי ברית העוינים את מעמד הפועלים.

דוגמאות לאירגונים צנטריסטיים: ארגונים האוחזים במורשת טדגראנט: מאבק סוציאליסטי (CWI), הזרם המרקסיסטי העולמי (IMT), ארגוניםהאוחזים במורשת טוני קליף: מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בבריטניה (SWP),הארגון הסוציאליסטי העולמי בארה”ב (ISO) ושברירי האינטרנציונל הרביעיהאוחזים במורשתו של ארנסט מנדל.

63. מהו מאואיזם?זרם פוליטי מהמשפחה הסטליניסטיתהקרוי על שם מנהיג המפלגה הסטליניסטית הסינית, מאו צה טונג. המיוחד בזרם זההוא שהוא משבח את משטרו של סטלין בברית המועצות אך טוען שיורשיו בגדוב”סוציאליזם” של סטלין. המאואיזם רווח במיוחד במדינות סמי-קולוניאליות