מאה שאלות ותשובות על סוציאליזם

 

מאת יוהנס וינר, יוסי שוורץ ובוריס המרשלג

הארגון הקומוניסטי המהפכני לשחרור – אוסטריה  (RKOB)

הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית – ישראל/פלסטין הכבושה (ISL)

סניפים מקומיים של הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי  (RCIT)

נובמבר 2013

מבוא

המסמך שלהלן מבוסס על התרגוםלאנגלית של חוברת שיצאה במקור בגרמנית מאת ה-RKOB , הסניף האוסטרי שלה-RCIT, באביב של שנת 2013. מחבר החוברת המקורית בגרמנית הוא החבר יוהנסוינר, חבר מוביל ב-RKOB. המסמך תורגם לאנגלית על ידי ה-RCIT תוך הכנסתשינויים והרחבתו כדי להתאימו לקהל בינלאומי.

מטרת המסמך לספק היכרות ראשוניתלפעילים מהפכנים שרוצים לחדד את שליטתם ברזי הסוציאליזם המדעי, הידועבכינוי “מרקסיזם.” מדובר במבוא, על קצה המזלג, עבור פעילים שטרם רכשו לעצמםידע רב במרקסיזם. מטבע הדברים, אין מדובר בתמצית הידע המרקסיסטי כולו.מסיבה זו, קריאת המסמך הזה אינה יכולה לבוא במקום הצורך ללמוד את היצירותהקלאסיות של מרקסיזם (שנכתבו בידי מרקס, אנגלס, לנין, לוקסמבורג, וטרוצקי).כמו כן, קריאת חוברת זו אינה מהווה תחליף לעיון מעמיק במצע של ה-RCITבספריו ובכתבי העת שלו. אולם, כל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן, ובדיוק לשםכך נועד מסמך זה.

תרגום החוברת בגרסה האנגלית (המורחבת לקהל בינלאומי) לעברית בוצע על ידי חברי הליגה הסוציאליסטיתהאינטרנציונליסטית (לס”א – ISL), הסניף של ה-RCIT בפלסטין הכבושה/מדינתישראל והותאם לקהל הקוראים המקומי שלה.

נובמבר 2013

מייקל פרובסטינג  (Pröbsting)

המזכיר הבינלאומי של ה-RCIT

פרק א

היסודות הכלכליים של החברה הקפיטליסטית

1. מהיחברה?סך כל יחסי הגומלין המשתנים בין בני האדם החיים בתחום טריטוריאלי משותף.

2. מהוייצור?ייצור הוא הפיכתם של חומרי גלם למוצרים אשר מקורה בעבודה אנושית, כגוןהפיכת עפרות ברזל לברזל, קטיף של תפוחים, חיתוך של שיער, וכו’. ייצור עשוילכלול מספר שלבים. לדוגמה, עפרות ברזל הופכות לברזל, המרכיב העיקרי שלפלדה, אשר בסופו של דבר משמש בייצור של גשרי פלדה.

3. מהםאמצעיהייצור? כליםשאנשים משתמשים בהם בכדי לייצר – זה יכול להיות פטיש פשוט או רובוט הנשלטבידי מחשב (חלק מאמצעי הייצור החשובים בחברה הקפיטליסטית כוללים: מפעלים,מכרות, תאגידי תקשורת, מדע, וכו’).

4. מהםכוחותהייצור?כלל אמצעי ייצור, האוכלוסייה העובדת, הידע המשולב של המוני העובדים והידעהמדעי-טכני. מצב כוחות הייצור של חברה מצביע על רמת ההתפתחות של חברה.כוחות הייצור של חברה מהווים את הבסיס הכלכלי שלה.

5. מהוניצול? שימוששל אדם אחד בחולשות וחסרונות של אדם אחר במטרה להשיג את מטרותיו על חשבוןאותו אדם. בחברה הקפיטליסטית העובד מוכר את כוח עבודתו לבעלים של אמצעיהיצור ומקבל בתמורה שכר, בעוד המוצרים שייכים לבעלים. השכר נועד לקיים אתהעובד ובני משפחתו כך שיתאפשר לו לשוב ולמכור את כוח עבודתו למעסיק. הפערבין ערך המוצרים שיוצרו לשכר העובד בגין יצורם נקרא “ערך עודף”. מטרתהניצול היא השגת כמה שיותר ערך עודף למעביד.

6. מהומעמד? קבוצהשל אנשים שהמשותף להם הוא היחס ביניהם לייצור ולאמצעי הייצור. בחברההקפיטליסטית קיימים שני מעמדות עיקריים – אנשים שיש בבעלותם אמצעי ייצור –בורגנות, ואנשים שאין בבעלותם אמצעי ייצור – פועלים. בעלי אמצעי הייצורמתחלקים לכאלה שמבצעים בעצמם את רוב מלאכת הייצור והם מכונים זעיר-בורגנים,ולכאלה שבבעלותם אמצעי ייצור המאפשרים להם, לפחות ברמה האובייקטיבית,לקיים את עצמם באופן מלא על חשבון ניצול הפועלים והם מכונים – בורגנים,קפיטליסטים או בעלי ההון. לפרטים ראה שאלה 14.

7. מהימדינה?מדינה היא מבנה חברתי של אלימות מאורגנת, בו נעשה שימוש בידי מעמד מסויםבטריטוריה מסוימת על מנת לבסס את שליטתו על פני המעמדות האחרים, שהם בעליאינטרסים מנוגדים ועוינים לו. מנגנון המדינה כולל בבסיסו גופים מאורגניםחמושים – משטרה וצבא. אליהם מתווספת מערכת המשפט, פקידות, מערכת חינוךועוד, כאשר כל אלה מספקים, בנוסף, אמצעים בלתי-אלימים לביסוס שלטונו שלהמעמד השליט על פני כל השאר.

8. מהומאבקמעמדי?צורות שונות של ביטוי לאינטרסים העוינים והמנוגדים של המעמדות השוניםבחברה. מאבק מעמדי קיים בכל חברה מעמדית בהיסטוריה האנושית. מאבק מעמדי הואהמנגנון העומד במרכז השינויים החברתיים שחלו בחברה האנושית במהלךההיסטוריה.

9. מהןהצורותהשונותשלמאבקמעמד?

(א)מאבק מעמדי כלכלי מעמד, או חלק ממנו, נאבק כדי לשפר את המצב הכלכלי שלו. לדוגמה: עובדיםועובדות המועסקים על ידי חברה מכריזים על שביתה להשיג שכר גבוה יותר; אויזמים מורידים את השכר של עובדיהם כדי להגדיל את רווחיהם.

(ב)מאבק מעמדי פוליטי מעמד, או חלק ממנו, נלחם כדי להגדיל את ההשפעה הפוליטית שלו. לדוגמה:באמצעות בבחירות או מלחמה. הצורה המפותחת ביותר של מאבק מעמדי פוליטי היאהמהפכה.

(ג)מאבק מעמדי אידיאולוגי מעמד, או חלק ממנו, נלחם על מנת להפיץ את הרעיונות שתואמים את האינטרסיםשלו. זה יכול להיות באמצעות שיחות, כתיבת מאמרים או ספרים, הפגנות,אירועים ציבוריים, הפקת פרסומים, או על ידי מסרים המופצים בתקשורתהאלקטרונית. כל הצורות של המאבק המעמדי מעורבות וקשורות זו בזו. שביתה,שמטרתה שיפור המצב הכלכלי של העובדים והעובדות יכולה לקבל תמיכה ממאבקמעמדי האידיאולוגי – אירועים ציבוריים, תהלוכות רחוב, והפצת עלונים. שביתהמוצלחת יכולה להוביל לשינויים חשובים בתודעה של עובדים, למשל, הדרך בה הםחושבים על ניצול, או לחיזוק הכוח הפוליטי והמוטיבציה שלהם ושל האיגודיםהמקצועיים שלהם להיאבק הלאה.

10. באילו כיוונים מתפתח המאבק המעמדי?

(א)מאבק מעמדי מלמעלה המנצלים נגד מנוצלים.

(ב)מאבק מעמדי מלמטה המנוצלים נגד מנצליהם.

11. מההןהמערכותהחברתיותשהיוקיימותלאורךכלההיסטוריה, ואיךהןשונותזומזו?

(א)קומוניזם פרימיטיבי כמו בחברה שבטית אפריקאית. במערכת זו, אין בעלות על אמצעי הייצור ואין מעמדות.

(ב)עבדות כמו ברומא העתיקה. במערכת זו, היצרנים הם עבדים שהם רכושם של בעליהם.

(ג)פאודליזם כמו באירופה בימי הביניים. במערכת זו, הייצור מתבצע על ידי צמיתים המחויבים לעבד פיסות האדמה קטנות בבעלותם של אצילים פיאודלים.

(ד)אופן הייצור האסייתי בירוקרטיה ריכוזית עם שושלת מלוכנית בראשה מחזיקה בקרקעות, מנהלת את המדינה מהערים המרכזיות ומנצלת את האיכרים ובעלי המלאכה.

(ה)קפיטליזם המערכתהקיימת כיום במרבית העולם. שעובדים ועובדות מייצרים מוצרים לשם הרווחים שלבעלי הון. למעט כוח העבודה שלהם, אמצעי הייצור אינם שייכים לעובדים.

(ו)שלטון מעמד הפועלים כפי שהיה קיים ברוסיה בשנים הראשונות לאחר מהפכת אוקטובר בשנת 1917.העובדים והעובדות מנהלים את המדינה בשיתוף עם האיכרים העניים. הם עובדיםלמען האינטרסים שלהם.

(ז)מדינת פועלים מעוותת בה הבירוקרטיה המפלגתית שולטת, כפי שהיה קיים בברית המועצות לשעבר לאחרעלייתו של סטלין לשלטון, וכמו כן גם במזרח אירופה וסין לאחר מלחמת העולםהשנייה. העובדים והעובדות עובדים למען זכויות היתר של הבירוקרטיה, ואין להםכוח פוליטי. אולם יחד עם זאת, הקפיטליזם בוטל.

כל מערכת חברתית בהיסטוריהנולדה כתוצאה ממאבק מעמדי (מוצלח או כושל), חוותה תור זהב של שגשוג שלאחריובאה דעיכה ושקיעה, אשר בתורה הובילה להתגברות המאבק המעמדי וכן הלאה.

12. האםתמידיהיהמאבקמעמדיבחברהמעמדית?כן. לעתים קרובות יש מאבק מעמדי מתחת לפני השטח שלא ניתן להבחין בו במבטראשון. אולם, לעתים האינטרסים של המעמדות מתנגשים בגלוי, ברמות שונות שלאינטנסיביות. בכלל, מאבק מעמדי יכול להיות מחולק לתקופות שונות בדיוק כמושפיתוח כלכלי יודע שלבים שונים.

13. איךעובדהקפיטליזם?קפיטליזם מבוסס על הניצול של מעמד הפועלים על ידי בעלי ההון. הפקעה של ערךעודף משמעותי היא הבסיס לשליטה הכלכלית ופוליטית של בעלי ההון על מעמדהפועלים. הקבוצות החזקות ביותר בתוך המעמד הקפיטליסטי הן תאגידי הייצור,הסחר, וההון הפיננסי (בנקים וכו’). דרך השפעתם הכלכלית הם שולטים בשכבותהעליונות של המפלגות הפוליטיות, המשטרה, בתי המשפט, התקשורת, ומערכתהחינוך. קפיטליזם יכול להתקיים תחת צורות שונות של שליטה פוליטית, בין אםרפובליקות פרלמנטריות, דיקטטורות צבאיות, או משטרים פשיסטים.

14. מהםהמעמדותהעיקרייםתחתקפיטליזם?

(א)המעמד הקפיטליסטי מחזיק באמצעי הייצור העיקריים של (תאגידים, בנקים, תקשורת, וכו’), ומנצל אתהערך העודף המיוצר בידי עובדיהם, לצבירת רווחים ענקיים. באמצעות כוחוהכלכלי והשפעתו, מעמד זה שולט במדינה באמצעות הפרלמנט, הצבא, ואמצעיהתקשורת.

(ב)הבורגנותהזעירה המעמד הבינוני מחזיק באופן חלקי באמצעי ייצור, ולכן הם עצמם אינםמנוצלים. במדינות האימפריאליסטיות העשירות, בדרך כלל מעמד זה מהווה עמודתווך חשוב של בחברה, אשר תומך במעמד הקפיטליסטי. חברי מעמדות או שכבות אלהמפרנסים את עצמם מעבודתם שלהם, למשל: איכרים עשירים, מנהלים בדרגותהביניים, עורכי דין פרטיים, ושוטרים. בדרך כלל במדינות עניות יותר,סמי-קולוניאליות (המכונות מדינות “עולם שלישי”), האיכרים העניים ושכבותפרולטריות-למחצה (עניים עירוניים) חיים בתנאים איומים. כתוצאה מכך, הקבוצותהללו הן בנות ברית חשובות למעמד העובדים במאבק לשחרור מהקפיטליזם.

(ג)מעמדהפועלים אינו מחזיק בשום אמצעי ייצור, ולכן הוא נאלץ לעבוד אצל בעלי ההון כדילהתקיים, ובכך מאפשר להם לצבור רווחי עתק. מובטלים זמניים גם הם חלק ממעמדהפועלים.

(ד)לומפן-פרולטריון – (מגרמנית) שכבה קטנה יחסית החיה בשולי החברה ואינה משתתפת בייצור (פושעים, דרי רחוב).

פרקב

מעמדהפועליםוהסוציאליזם

15. מדועמעמדהעובדיםהואמעמדמיוחדומהפכני?כפי שצוין מעלה, מעמד העובדים הוא אחד משני המעמדות העיקריים תחתהקפיטליזם. כעובדים שכירים, שבפועל מבצעים את הייצור, מעמד העובדים יוצר אתהבסיס לכלכלה עולמית קפיטליסטית. זהו מעמד מאוחד וגלובלי שקיומו חוצהגבולות לאומיים, ושכל חבריו שותפים לאינטרס משותף: בניית שיטה חדשה שתפעללטובת העובדים עצמם ולא לטובת בעלי ההון. כדי להשיג מטרה זו, מעמד העובדיםחייב להדיח את המעמד הקפיטליסטי השולט. יתרה מזו, מעמד העובדים הוא המעמדהראשון בתולדות האנושות שיש לו אינטרס בביטול כל צורה של שלטון מעמדי.במילים אחרות, משימתו של מעמד העובדים היא לסיים את השליטה של מעמד אחד עלפני מעמד אחר.

16. מהוסוציאליזם?חברה סוציאליסטית היא חברה נטולת מעמדות בה אמצעי הייצור שייכים לכלל בניהאדם ויופעלו לטובת הכלל. בכך, יהפוך דיכוי של אדם בידי אדם וכן מנגנוןהמדינה לנחלת העבר. בחברה סוציאליסטית כל אדם מקבל, בתמורה לעבודתו, אתחלקו היחסי בשפע שייצרה החברה כולה. הצורה המפותחת ביותר של חברהסוציאליסטית מכונה “חברה קומוניסטית,” בה אין כבר כל חשיבות לחלקו היחסי שלהאדם בשפע הכללי – כל אדם עובד כפי יכולתו ומקבל כפי צורכו.

17. איךאנחנויכוליםלהגיעלסוציאליזם?סוציאליזם היא חברה חסרת מעמדות שיכולה לקום רק באמצעות ניצחון של מעמדהפועלים במאבק המעמדי. האויבים הנחושים ביותר של הסוציאליזם הם בעלי הקנייןהגדולים, כלומר, המעמד הקפיטליסטי. כצעד מעבר לסוציאליזם, מעמד הפועליםחייב לתפוס את השלטון במהפכה ולרסק את מנגנון המדינה הקפיטליסטית הישן. כדילמנוע מן מעמד הקפיטליסטי לשוב אל השלטון באמצעים אלימים, על מעמד הפועליםלהשתמש באלימות מאורגנת משלו ובכך להוות מעמד שליט במדינה מסוג חדש –מדינת פועלים. תחת שליטתו של מעמד הפועלים, אמצעי הייצור העיקריים חייביםלעבור לבעלות הקולקטיבית והדמוקרטית של הפועלים, אשר יתכננו את הפעילותהכלכלית של החברה על פי הצרכים שלהם.

18. מהקורהלמדינהבדרךלסוציאליזם?כאשר המהפכה תתפשט ממדינה אחת לחלק גדול של העולם, התנגדותם של המנצליםתרד בהדרגה. במציאות זו, המדינה תהיה פחות ופחות הכרחית כמקור של דיכוי,ותהפוך יותר ויותר לכלי של מינהל. בדרך זו, המדינה תלך ותאבד את תפקידההקלאסי, כלומר, כלי לדיכוי של מעמד אחד על ידי מעמד אחר, עד שלבסוף תחדלמלהתקיים, כי לבני האדם לא יהיה יותר עניין בהמשך קיומה.

19. מדועלאהושגהסוציאליזםבבריתהמועצות, בגושהמזרחי, ובסין?מעמד העובדים עלה לשלטון ברוסיה עם מהפכת אוקטובר בשנת 1917. אבל, מאחרוהמהפכה לא התפשטה במהירות מספקת למדינות מפותחות יותר מבחינה כלכלית, שררותנאי מחסור קשים ברוסיה. הבירוקרטיה בראשותו של סטלין ניצלה את תנאיהמחסור, עלתה לשלטון לאחר מותו של לנין ב-1924 וביטלה את הדמוקרטיה שלהפועלים. סוציאליזם יכול להתפתח בהצלחה רק על בסיס השפע העולמי שכבר נוצרעל ידי הקפיטליזם, ולכן – כמו הקפיטליזם, הצלחתו תיתכן רק במסגרת גלובליתולא במדינה או מדינות מבודדות. במדינה הסטליניסטית הדיכוי והמעקב אחרי העםגדל. במקום לדעוך, המדינה הפכה חזקה יותר ומושרשת יותר. היא התאפיינהבשלטון הבירוקרטיה של מנגנון המדינה, ובמפלגה ששלטה בבירוקרטיה, במקוםבשלטון בידי מעמד העובדים בברית עם האיכרים העניים.

20. האםהייתההתפתחותזובלתינמנעת?כלל וכלל לא! אילו המהפכה הייתה מנצחת בכמה מדינות או אפילו בכל מערבאירופה, הסטליניזם מעולם לא היה מתפתח. עלינו לזכור ולהזכיר כי גם המהפכותהדמוקרטיות, גדולות כקטנות, פרצו ונכשלו מספר רב של פעמים עד שהצליחו, כאשרכל כישלון לווה בשלטון דיקטטורי מסוגים שונים, שניסה למנוע ניסיונותמהפכניים נוספים (באלימות רבה מצד אחד אך תוך קבלה חלקית של דרישות ההמוניםמצד שני). אחרי כל כישלון כזה רבו גברו קולותיהם של ציניקנים, אדישיםומיואשים, שטענו כי כישלון הדמוקרטיה הוא בלתי נמנע.

21. מה ניתן לעשות כדי שהתפתחות כזו לא תחזור על עצמה?הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי (RCIT) מזהה לקח אחד חשוב במיוחד: חובהעל מוסדות השלטון של ההמונים – המועצות – להיות הבסיס לחברה החדשה. מועצותעובדות כדלקמן: העובדים במפעל (או בשכונה, כפר, בית הספר) דנים בנושאיםהחשובים של החיים החברתיים ובוחרים נציגים שינהלו את ביצוע ההחלטות. נציגיםאלה יהיו צירי המועצה. אסור שיהיו להם זכויות יתר, ואפשר יהיה לבטל אתמינוי של כל ציר בכל עת. כמו כן, חשוב יהיה להפיץ את המהפכה למדינות ויבשותאחרות בהקדם האפשרי. אבל, הלקח החשוב ביותר הוא שמעמד הפועלים חייב לייסדמפלגה מהפכנית בינלאומית אשר, בבוא הזמן, תהיה מסוגלת להוביל את העובדיםוהמדוכאים במאבק ולארגן את המהפכה ברמה העולמית.

22. האם ניתן להגיע לסוציאליזם באמצעות בחירות?לא. כי אפילו אם היינו משחקים לפי הכללים של הדמוקרטיה הבורגנית, כלומר,של הפרלמנט, המנצלים והבוסים ששולטים בדמוקרטיה הבורגנית לא ממש עושים זאתבעצמם. כאשר אנו, עובדים ועובדות, הופכים מסוכנים מדי עבורם, הם בקלי קלותמוכנים לשחרר הצבא או הפשיסטים לפעול נגדנו (למשל, על ידי החלפת הפרלמנטבדיקטטורה צבאית). יש דוגמאות רבות בהן המנצלים ביטלו את התוצאות של בחירותדמוקרטיות משום שהמדוכאים היו חזקים מדי (למשל, באוסטריה וגרמניה בשנת 1933, בספרד בשנת 1936, ביוון בשנת 1967, בצ’ילה בשנת 1973, בטורקיה בשנת 1980, בונצואלה בשנת 2002, בהונדורס בשנת 2009, ובמאלי בשנת 2012).

23. למה אי אפשר לעשות מהפכה בדרכי שלום?הניסיון ההיסטורי מלמד כי המעמד המנצל תמיד השתמש בכוחות המזוינים שלמנגנון המדינה כדי להילחם נגד שינויים חברתיים רדיקליים, משום ששינוי כזהמשמעותו אבדן זכויות היתר שלהם. הם עושים כל מה שאפשר כדי להמשיך ולחיותמניצול. הם זקוקים לנו, העובדים והעובדות, רק כדי שנעבוד ונפיק את הרווחיםשלהם. אין להם בעיה לתת לכוחות המזוינים של המדינה לירות בנו בהמונינו אםאנחנו מאיימים על שלטונם.

כדוגמה ממחישה מהזמן האחרון,הביטו במהפכה הערבית מאז שנת 2011, כיצד מחאות שקטות הובילו למותם שלמפגינים לא חמושים רבים ולמאסרים ועינויים של רבים אחרים. המסקנה היא כילהמוני העובדים והמדוכאים יהיה סיכוי אמיתי להילחם למען החופש שלהם ולמעןחייהם רק באמצעות התקוממות מזוינת.

עם זאת, לא ניתן לשלול אתהאפשרות, כי לאחר שיהיה ברור שלא ניתן להביס בקלות את הכוחות החמושים שלמעמד הפועלים העולמי, יחליטו בעלי הון חלשים יחסית, כי אין טעם למאבק מזויןויוותרו על השלטון ללא שפיכות דמים.

24. מהי הפקעה?הפקעההיא לקיחת אמצעי הייצור וההון מידי בעלי ההון, בעקבות המהפכה. משאבים אלהיועברו לידיים של העובדים והעובדות ומדינתם, וישמשו לצרכי החברה כולה.ייתכן גם כי חלק מהמעמד הקפיטליסטי ינושל עוד לפני המהפכה או בדרך לשם. מכךאנו גוזרים את סיסמא שלנו למען הפקעה ללא פיצויים של אמצעי היצור מידיהסופר-עשירים. עם זאת, הפקעה מוחלטת תהיה אפשרית רק אחרי המהפכה.

25. מהו מרקסיזם?מרקסיזם הוא מדע שמסביר את הבסיס החומרי של החברה האנושית ומספק מפת דרכיםלסוציאליזם. המרקסיזם נוסד על ידי קרל מרקס (ומכאן שמו), והוא פעיל בשירותםשל המדוכאים ונותן להם את הכלים לבנות עולם חדש.

פרק ג

המאבק נגד האימפריאליזם

26. אילו סוגים של מדינות קיימים כיום?

(א)מדינות אימפריאליסטיות ארה”ב, קנדה, מערבאירופה, סין, רוסיה, יפן ואוסטרליה – הינן דוגמאות למדינות קפיטליסטיות אשרעושקות את המדינות האחרות ומנצלות אותן מבחינה כלכלית.

(ב)מדינות קולוניאליות למחצה מדינות דרום ומרכזאמריקה, אפריקה, מזרח אירופה, דרום, דרום-מזרח, מערב, ומרכז אסיה. אילו הןמדינות קפיטליסטיות, אשר אף על פי שיש להן עצמאות מדינית רשמית, הן מנוצלותמבחינה כלכלית על ידי המעמד השליט של המדינות האימפריאליסטיות (אנחנוקוראים לזה “סופר ניצול”), וכתוצאה מכך הן נשלטות גם מבחינה פוליטית בידיהאימפריאליזם.

(ג)מדינות קולוניאליות רק מעטות מהן עדיין קיימות,כמו גיאנה הצרפתית, איי מלווינאס / פוקלנד, פורטו ריקו, וגם מדינות שנכבשוישירות על ידי האימפריאליזם כגון אפגניסטן או פלסטין. אילו מדינותקפיטליסטיות הכבושות באופן ישיר ומנוהלות על ידי מדינות אימפריאליסטיות,ולכן, מבחינה כלכלית, הן נתונות במצב של “סופר ניצול”.

27. מהו אימפריאליזם?אימפריאליזם הוא עידן הדעיכה שלאופן היצור הקפיטליסטי. בעידן זה, שני סוגים של סכסוכים עיקריים באים לידיביטוי – הסכסוך בין מעמד העובדים והמעמד הקפיטליסטי והסכסוך בין מדינותמדוכאות ומדינות מדכאות. תקופת אימפריאליזם היא, אפוא, מתאפיינת במהפכות,מה