מאה שאלות ותשובות על סוציאליזם

 

מאת יוהנס וינר, יוסי שוורץ ובוריס המרשלג

הארגון הקומוניסטי המהפכני לשחרור – אוסטריה  (RKOB)

הליגה הסוציאליסטית האינטרנציונליסטית – ישראל/פלסטין הכבושה (ISL)

סניפים מקומיים של הארגון הקומוניסטי המהפכני העולמי  (RCIT)

נובמבר 2013

מבוא

המסמך שלהלן מבוסס על התרגוםלאנגלית של חוברת שיצאה במקור בגרמנית מאת ה-RKOB , הסניף האוסטרי שלה-RCIT, באביב של שנת 2013. מחבר החוברת המקורית בגרמנית הוא החבר יוהנסוינר, חבר מוביל ב-RKOB. המסמך תורגם לאנגלית על ידי ה-RCIT תוך הכנסתשינויים והרחבתו כדי להתאימו לקהל בינלאומי.

מטרת המסמך לספק היכרות ראשוניתלפעילים מהפכנים שרוצים לחדד את שליטתם ברזי הסוציאליזם המדעי, הידועבכינוי “מרקסיזם.” מדובר במבוא, על קצה המזלג, עבור פעילים שטרם רכשו לעצמםידע רב במרקסיזם. מטבע הדברים, אין מדובר בתמצית הידע המרקסיסטי כולו.מסיבה זו, קריאת המסמך הזה אינה יכולה לבוא במקום הצורך ללמוד את היצירותהקלאסיות של מרקסיזם (שנכתבו בידי מרקס, אנגלס, לנין, לוקסמבורג, וטרוצקי).כמו כן, קריאת חוברת זו אינה מהווה תחליף לעיון מעמיק במצע של ה-RCITבספריו ובכתבי העת שלו. אולם, כל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן, ובדיוק לשםכך נועד מסמך זה.

תרגום החוברת בגרסה האנגלית (המורחבת לקהל בינלאומי) לעברית בוצע על ידי חברי הליגה הסוציאליסטיתהאינטרנציונליסטית (לס”א – ISL), הסניף של ה-RCIT בפלסטין הכבושה/מדינתישראל והותאם לקהל הקוראים המקומי שלה.

נובמבר 2013

מייקל פרובסטינג  (Pröbsting)

המזכיר הבינלאומי של ה-RCIT

פרק א

היסודות הכלכליים של החברה הקפיטליסטית

1. מהיחברה?סך כל יחסי הגומלין המשתנים בין בני האדם החיים בתחום טריטוריאלי משותף.

2. מהוייצור?ייצור הוא הפיכתם של חומרי גלם למוצרים אשר מקורה בעבודה אנושית, כגוןהפיכת עפרות ברזל לברזל, קטיף של תפוחים, חיתוך של שיער, וכו’. ייצור עשוילכלול מספר שלבים. לדוגמה, עפרות ברזל הופכות לברזל, המרכיב העיקרי שלפלדה, אשר בסופו של דבר משמש בייצור של גשרי פלדה.

3. מהםאמצעיהייצור? כליםשאנשים משתמשים בהם בכדי לייצר – זה יכול להיות פטיש פשוט או רובוט הנשלטבידי מחשב (חלק מאמצעי הייצור החשובים בחברה הקפיטליסטית כוללים: מפעלים,מכרות, תאגידי תקשורת, מדע, וכו’).

4. מהםכוחותהייצור?כלל אמצעי ייצור, האוכלוסייה העובדת, הידע המשולב של המוני העובדים והידעהמדעי-טכני. מצב כוחות הייצור של חברה מצביע על רמת ההתפתחות של חברה.כוחות הייצור של חברה מהווים את הבסיס הכלכלי שלה.

5. מהוניצול? שימוששל אדם אחד בחולשות וחסרונות של אדם אחר במטרה להשיג את מטרותיו על חשבוןאותו אדם. בחברה הקפיטליסטית העובד מוכר את כוח עבודתו לבעלים של אמצעיהיצור ומקבל בתמורה שכר, בעוד המוצרים שייכים לבעלים. השכר נועד לקיים אתהעובד ובני משפחתו כך שיתאפשר לו לשוב ולמכור את כוח עבודתו למעסיק. הפערבין ערך המוצרים שיוצרו לשכר העובד בגין יצורם נקרא “ערך עודף”. מטרתהניצול היא השגת כמה שיותר ערך עודף למעביד.

6. מהומעמד? קבוצהשל אנשים שהמשותף להם הוא היחס ביניהם לייצור ולאמצעי הייצור. בחברההקפיטליסטית קיימים שני מעמדות עיקריים – אנשים שיש בבעלותם אמצעי ייצור –בורגנות, ואנשים שאין בבעלותם אמצעי ייצור – פועלים. בעלי אמצעי הייצורמתחלקים לכאלה שמבצעים בעצמם את רוב מלאכת הייצור והם מכונים זעיר-בורגנים,ולכאלה שבבעלותם אמצעי ייצור המאפשרים להם, לפחות ברמה האובייקטיבית,לקיים את עצמם באופן מלא על חשבון ניצול הפועלים והם מכונים – בורגנים,קפיטליסטים או בעלי ההון. לפרטים ראה שאלה 14.

7. מהימדינה?מדינה היא מבנה חברתי של אלימות מאורגנת, בו נעשה שימוש בידי מעמד מסויםבטריטוריה מסוימת על מנת לבסס את שליטתו על פני המעמדות האחרים, שהם בעליאינטרסים מנוגדים ועוינים לו. מנגנון המדינה כולל בבסיסו גופים מאורגניםחמושים – משטרה וצבא. אליהם מתווספת מערכת המשפט, פקידות, מערכת חינוךועוד, כאשר כל אלה מספקים, בנוסף, אמצעים בלתי-אלימים לביסוס שלטונו שלהמעמד השליט על פני כל השאר.

8. מהומאבקמעמדי?צורות שונות של ביטוי לאינטרסים העוינים והמנוגדים של המעמדות השוניםבחברה. מאבק מעמדי קיים בכל חברה מעמדית בהיסטוריה האנושית. מאבק מעמדי הואהמנגנון העומד במרכז השינויים החברתיים שחלו בחברה האנושית במהלךההיסטוריה.

9. מהןהצורותהשונותשלמאבקמעמד?

(א)מאבק מעמדי כלכלי מעמד, או חלק ממנו, נאבק כדי לשפר את המצב הכלכלי שלו. לדוגמה: עובדיםועובדות המועסקים על ידי חברה מכריזים על שביתה להשיג שכר גבוה יותר; אויזמים מורידים את השכר של עובדיהם כדי להגדיל את רווחיהם.

(ב)מאבק מעמדי פוליטי מעמד, או חלק ממנו, נלחם כדי להגדיל את ההשפעה הפוליטית שלו. לדוגמה:באמצעות בבחירות או מלחמה. הצורה המפותחת ביותר של מאבק מעמדי פוליטי היאהמהפכה.

(ג)מאבק מעמדי אידיאולוגי מעמד, או חלק ממנו, נלחם על מנת להפיץ את הרעיונות שתואמים את האינטרסיםשלו. זה יכול להיות באמצעות שיחות, כתיבת מאמרים או ספרים, הפגנות,אירועים ציבוריים, הפקת פרסומים, או על ידי מסרים המופצים בתקשורתהאלקטרונית. כל הצורות של המאבק המעמדי מעורבות וקשורות זו בזו. שביתה,שמטרתה שיפור המצב הכלכלי של העובדים והעובדות יכולה לקבל תמיכה ממאבקמעמדי האידיאולוגי – אירועים ציבוריים, תהלוכות רחוב, והפצת עלונים. שביתהמוצלחת יכולה להוביל לשינויים חשובים בתודעה של עובדים, למשל, הדרך בה הםחושבים על ניצול, או לחיזוק הכוח הפוליטי והמוטיבציה שלהם ושל האיגודיםהמקצועיים שלהם להיאבק הלאה.

10. באילו כיוונים מתפתח המאבק המעמדי?

(א)מאבק מעמדי מלמעלה המנצלים נגד מנוצלים.

(ב)מאבק מעמדי מלמטה המנוצלים נגד מנצליהם.

11. מההןהמערכותהחברתיותשהיוקיימותלאורךכלההיסטוריה, ואיךהןשונותזומזו?

(א)קומוניזם פרימיטיבי כמו בחברה שבטית אפריקאית. במערכת זו, אין בעלות על אמצעי הייצור ואין מעמדות.

(ב)עבדות