CO CHCE RCIT?

Revolucyjna-kommunistyczna Międzynarodowa Tendencja - RCIT

 

CO CHCE RCIT?

 

Revolucyjna-kommunistyczna Międzynarodowa Tendencja - RCIT - jest międzynarodową organizacją bojową do uwelnienia klasy robotniczej i wszystkich uciśnionych. Ma krajowe oddziały w różnych krajach. Klasa robotnicza ( kobiety i mężczyźni) jest klasą wszystkich owych, którzy zmurzeni są jako uzależnieni od płac (stawek piatnych) sprzedawać swoją siłę roboczą do kapitalistom(także ich rodzina). RCIT bazuje na teori i praktyce revolucyjnego ruchu robotniczego, który związany jest z nazwiskami Marc, Engels, Lenin, Trotzki.

 

Kapitalismus zagraża naszym warunkom życia i przyszłości ludzkości. Bezrobocie, wojna, katastrofy środowiska, głod, wyzysk należą tak do codzienności kapitalismu jak narodowe uciskanie migrantów i narodów i uciskanie kobiet, młodocianych i osób homoseksualnych . Dlatego chcemy kapitalismus usunąć.

 

Uwolnienie klasy robotniczej i wszystkich uciśnionych jest możliwe w społeczeństwie bezklasowym bez wyzysku i ucisku.Takie spo społeczeństwo może tylko być międzynarodowo stworzone.

 

Dlatego walczy RCIZ o socjalistyczną rewolucje we własnym kraju i i na całym świecie.

 

Ta rewolucja musi być wspierana i dowodzona przez klasę robotniczą, ponieważ jest jedyną klasą, która nie ma nic do stracenia oprócz swych kajdan.

 

Revolucja nie może być pokojowo prowadzona, ponieważ jeszcze nigdy klasa panująca nie zrezygnowała dobrowolnie ze swojej władzy. Droga do wyzwolenia idzie poprzez uzbrojone powstanie i wojnę domową przeciwko kapitalistom.

 

RCIT walczy o stworzenie Robotniczych i Chłopskich republiki, gdzie uciemięzeni organizują się w zebraniach bazowych w zakładach pracy, w cręściach miasta i w szkolach w rady. Te rady wybierają i kontrolują rząd i wszystkie inną administrację i mogą ją w każdym czasie odwołać.

 

Rzeczywisty socjalismus i Kommunismus nie ma nic wspólnego z tzw. „realnie egzystujący socjalismus” w Związku Radzieckim, w Chinach, na Kubie lub w Europie wchodniej. W tych państwach opanowała i uciskała biurokracja proletariat.

 

RCIT popiera wszystkie wysiłki aby warunki zyciowe robotników i uciemieżonych polepszyć. My taczymy to z perspektywą obalenia kapitalizmu.

 

My pracujemy w związkach zawodowych i tam ustawiamy się za walkę klasową, socjalizm i demokrację pracowniczą. Jednakże związki zawodowe i socjademokracja są opanowane przez biurokracje. Ta biurokracja jest warstwą, która jest połączona z państwem i kapitałem poprzez stanowiska i przywileje. Ona stoi z dala od interesów i warunków życiowych członków. Ta biurokracja opiera się przede wszystkim na najwyższych, uprzywilejowanych warstwach klasy robotniczej - aristokracji pracowniczej. Walka o wyzwolenie klasy robotniczej musi się opierać ba szerokiej masie proletariatu a nie na jej wartswie górnej.

 

RCIT dąży do jednosci w akcji z innymi organizcajami. Jednakże jesteśmy świadomi tego, że polityka socjaldemokracji i grup pseudorevolucyjnych szkodliwo jest i w końcu przedstawia przeszkodę dla obalenia klasy robotniczej.

 

Opowiadamy się za wywłaszczenie wielkich właścicieli ziemskich, i jeden dla nacjonalizacji ziemi i jego dystrybucji do chłopów biednych i bezrolnych. Opowiadamy niezależnej organizacji pracowników w rolnictwie.

 

My wspieramy ruchy wyzwoleńcze przeciwko narodowemu uciskowi. Tak samo wspieramy antyimperialistyczne walki uciskanych ludów przeciwko wielko mocom. Wewnątrz tych ruchów występujemy za rewolucyjne prowadzenie jako alternatywa do narodowych i reformistycznych sił.

 

W wojnie między imperialistycznych krajach zajmujemy stanowisko rewolucyjnego defetyzmu

Oznacza to, że nie obsługujemy żadnego z dwóch stron i wspieramy przekształcenie wojny w wojnę domową przeciwko klasie rządzącej. W wojnie między imperialistycznej władzy (lub ich poplecznicy) i pół-kolonialnego kraju wzywamy do klęski były i zwycięstwa uciskanego kraju.

 

Walka z uciskiem narodowym i społecznym (kobiety, młodzież, mniejszości seksualnych), muszą być prowadzone przez klasę robotniczą. Opowiadamy się za rewolucyjnych ruchów uciśnionego jednego (kobiety, młodzież, migrantów, itd.), w oparciu o klasy robotniczej. Odrzucamy przywództwo sił drobnomieszczańskich z (feminizm, nacjonalizm, islam, itp.) i szukać na ich zastąpienie przez rewolucyjnego kierownictwa komunistycznego.

 

Tylko z rewolucyjną partią bojową na szczycie może klasa robotnicza zwyciężyć. Budowa takiej partii i przeprowadzenie zwyciężkiej rewolucji jak to pokazali bolszewicy pod panowaniem Lenina i Trockiego w Rosji, są one także w 21.wieku wzorcem dla rewolucyjnych partii i rewolucji.

O nową rewolucyjną partie robotniczą! O 5. Międzynarodówkę robotniczą na bazie rewolucyjnej!

Przyłącz się do RCIT!

 

Nie ma przyszłości bez socjalizmu!

Nie ma socjalizmu bez rewolucji!

Nie ma rewolucji bez rewolucyjnej partii!