Vad står RCIT för?

Revolutionär Kommunistiska internationalen Tendens (RCIT)

 

Den Revolutionära Kommunistiska internationalen Tendens (RCIT) är en kamporganisation för befrielsen av arbetarklassen och alla förtryckta. Den har nationella sektioner i flera olika länder. Arbetarklassen är den klass av alla de (och deras familjer) som tvingas sälja sin arbetskraft som lönearbetare till kapitalisterna. RCIT står i teori och praktik på den revolutionära arbetarrörelsen grund, i traditionen av på Marx, Engels, Lenin och Trotskij.

Kapitalismen hotar våra liv och mänsklighetens framtid. Arbetslöshet, krig, miljökatastrofer, svält, exploatering, är en del av det dagliga livet under kapitalismen där det nationella förtrycket av invandrare och etniska minoriteter och där förtrycket av kvinnor, ungdomar och homosexuella, dominerar. Därför vill vi avskaffa kapitalismen.

Befrielsen av arbetarklassen och alla förtryckta är möjlig endast i ett klasslöst samhälle utan exploatering och förtryck. Ett sådant samhälle kan bara etableras internationellt.

Därför är kämpar RCIT för en socialistisk revolution, där vi lever och och runt om i världen.

Denna revolution måste utföras och leds av arbetarklassen, för den är den enda klassen som inte har något att förlora än sina bojor.

Revolutionen kan inte fortgå fredligt eftersom en härskande klass aldrig tidigare i historien frivilligt har överlämnat sin makt. Vägen till frigörelse innefattar nödvändigtvis väpnade uppror och inbördeskrig mot kapitalisterna.

RCIT kämpar för upprättandet av arbetarnas och fattigböndernas rådsrepubliker, där de förtryckta organiserar sig själv demokratiskt i kommittéer, i fabriker, bostadsområden och i skolor, - i råds-kommittéer. Dessa råd välja och kontrollerar regeringen och alla andra myndigheter och kan alltid bytas ut.

Verklig socialism och kommunism har ingenting att göra med den så kallade "realsocialismen" i Sovjetunionen, Kina, Kuba eller Östeuropa. I dessa länder, dominerade en byråkrati som förtryckte proletariatet.

RCIT stöder alla ansträngningar för att förbättra levnadsvillkoren för arbetarna och de förtryckta. Vi kombinerar detta med ett perspektiv för att störta kapitalismen.

Vi arbetar inom fackföreningarna och förespråkar klasskamp, socialism och arbetardemokrati. Men fackföreningarna och socialdemokratin styrs av en byråkrati. Denna byråkrati fungerar som ett lager som är förbunden med staten och kapitalet via sina yrken och privilegier. Den fjärmar sig allt mer ifrån medlemmarnas intressen och levnadsvillkor. Denna byråkrati vilar huvudsakligen på sin egen topposition, så som privilegierade skikt av arbetarklassen - en arbetarnas aristokrati. Kampen för frigörelse av arbetarklassen måste istället baseras sig på den breda massan av proletariatet snarare än dessa övre skikt.

 RCIT strävar efter enhet i handling med andra organisationer. Men vi är medvetna om att den förda politiken från socialdemokratin och de pseudorevolutionära grupperna är farlig och att de i slutändan utgör ett hinder för frigörelse av arbetarklassen.

Vi kämpar för att expropriera de stora markägarna och för nationalisering av jorden och dess omfördelning till de fattiga och jordlösa bönderna. Vi kämpar för en oberoende organisering av lantarbetarna.

Vi stödjer nationella befrielserörelser mot förtryck. Vi stödjer också den antiimperialistiska kampen av förtryckta folk mot de dominerande imperialistiska stormakterna. Inom dessa rörelser förespråkar vi ett revolutionärt ledarskap som alternativ till nationalistiska och reformistiska ledarskapet.

I ett krig mellan imperialistiska stater intar vi en revolutionär defaitistisk ståndpunkt, det vill säga, vi stödjer inte någon sida i konflikten utan förespråkar en omvandling av kriget till ett inbördeskrig mot de härskande klasserna i varje imperialistiskt land. I ett krig mellan en imperialistisk stat (eller dess nickedockor) och ett halvkolonialt land står vi för nederlaget för den förra och en seger för de förtryckta nationen.

Kampen mot nationellt och socialt förtryck (kvinnor, ungdomar, sexuella minoriteter etc.) ska ledas av arbetarklassen. Vi kämpar för revolutionära rörelser av de förtryckta (kvinnor, ungdomar, invandrare etc.) baserat på arbetarklassens ledarskap. Vi motsätter oss en ledning av småborgerliga krafter (feminism, nationalism, islamism etc.) och strävar efter att ersätta dem med ett revolutionärt kommunistiskt ledarskap.

Arbetarklassen kan endast vinna kampen, med ett revolutionärt parti i sitt ledarskap.. Konstruktionen av ett sådant parti för att genomföra en framgångsrik revolution, så som det visades av bolsjevikerna under Lenin och Trotskij i Ryssland, är än idag modellen för det revolutionära partiet och revolutionerna på 2000-talet.

För nya, revolutionära arbetarpartier i alla länder! För en 5:e arbetar-international baserat på ett revolutionär program! Gå med i RCIT!