Spalakh (Ukraine) Joins the RCIT!

Joint Statement on the Fusion of Spalakh (Ukraine) and the Revolutionary Communist International Tendency (RCIT), 4 April 2024, https://t.me/spalakh_ch and www.thecommunists.net

 

 

 

1.           Since the end of November 2023, Spalakh (Ukraine) – a group of young revolutionary activists – and the Revolutionary Communist International Tendency (RCIT) have been engaged in a period of intensive discussion and collaboration. This process resulted in programmatic agreement of a number of documents (listed in our declaration of fraternal relations, https://www.thecommunists.net/rcit/fraternal-relations-between-spalakh-ukraine-and-rcit/) as well as the elaboration of a national platform by the Spalakh comrades. (https://www.thecommunists.net/worldwide/europe/national-platform-of-spalakh-ukraine/). Consequently, we have decided to merge our forces so that Spalakh becomes the Ukrainian section of the RCIT with a representative in its international leadership.

 

2.           The RCIT strongly welcomes the fusion with Spalakh – not only because it expands our presence and activities to an additional country. We also consider the Ukraine as an important country, not least because of the fact that the war following Putin’s invasion in February 2022 and the accelerating inter-imperialist rivalry between NATO and Russia have put the country in the focus of the world situation.

 

3.           Furthermore, we strongly appreciate the steadfastness of the Ukrainian comrades who are operating under the most difficult circumstances which compel them to a kind of semi-legal existence (war, impoverishment, the increasing authoritarian policy of the reactionary Zelensky government, growing right-wing chauvinism, etc.). Despite these difficulties, the comrades advocate a consistent internationalist and anti-imperialist position of defending the Ukraine against Russia without lending any political support to the Bankova and without siding with any Great Power in their inter-imperialist rivalry. We also agree that a direct intervention of Western imperialist powers in the war would obligate revolutionaries to change their tactics and to take a dual-defeatist position. Likewise, we appreciate Spalakh’s clear demarcation against opportunist tendencies within the Ukrainian “left” – be it pro-Russian positions by the Stalinists or pro-Western positions by social democrats.

 

4.           The RCIT is proud to have now sections both in the Ukraine as well as in Russia (Socialist Tendency) who agree on a common program of consistent internationalism and anti-imperialism. In fact, the Spalakh comrades became aware of the RCIT via our comrades in Russia with whom they were in contact already before. It was the steadfast position of Socialist Tendency which impressed the Ukrainian comrades and which showed them that the RCIT is a revolutionary organisation not only in abstract documents but also in its tactics and its day-to-day practice.

 

5.           We call all socialists in the Ukraine and internationally who share the principles of our perspective to join us in building a revolutionary party – nationally as well as internationally!

 

Спалах (Україна) приєднується до РКМТ!

Спільна заява щодо злиття Спалаху (Україна) та Революційної Комуністичної Міжнародної Тенденції, 4 квітня 2024, https://t.me/spalakh_ch та www.thecommunists.net

 

 

 

1.           Починаючи з кінця листопада 2023 року, Спалах (Україна) - спілка молодих революційних активістів - та Революційна Комуністична Міжнародна Тенденція (РКМТ) перебували в періоді інтенсивних обговорень та співпраці. Результатом цього процесу стало програмне узгодження ряду документів (перелічених у нашій декларації про братерські відносини, https://www.thecommunists.net/rcit/fraternal-relations-between-spalakh-ukraine-and-rcit/#anker_9), а також розробка національної платформи товаришами зі Спалаху. (https://www.thecommunists.net/worldwide/europe/national-platform-of-spalakh-ukraine/#anker_1). У зв’язку з цим ми вирішили об'єднати наші зусилля, щоб Спалах став українською секцією РКМТ з представником в її міжнародному керівництві.

 

2.           РКМТ щиро вітає об'єднання зі Спалахом - не лише тому, що це розширює нашу присутність та діяльність ще в одній країні. Ми також розглядаємо Україну як важливу країну, не в останню чергу тому, що війна, спричинена вторгненням Путіна в лютому 2022 року та прискорення міжімперіалістичного суперництва між НАТО і Росією поставили цю країну в центр уваги світових подій.

 

3.           Крім того, ми високо цінуємо стійкість українських товаришів, які працюють у вкрай складних умовах, що зумовили їхній напівлегальний стан (війна, посилення авторитарної політики реакційного уряду Зеленського, підйом правого шовінізму тощо). Та попри ці труднощі, товариші відстоюють інтернаціоналістичну та антиімперіалістичну позицію боротьби України проти Росії без надання будь-якої політичної підтримки Банковій та без переходу на бік будь-яких великих держав у їхньому міжімперіалістичному суперництві. Ми також погоджуємося, що пряме втручання західних імперіалістичних держав змусить революціонерів змінити свою тактику і зайняти позицію подвійного поразництва. Крім того, ми цінуємо чітке розмежування Спалахом опортуністичних тенденцій серед українських «лівих» - будь то проросійські погляди сталіністів чи прозахідні погляди соціал-демократів.

 

4.           РКМТ пишається тим, що зараз має секції як в Україні, так і в Росії (Соціалістична Тенденція), які погоджуються із загальною програмою послідовного інтернаціоналізму та антиімперіалізму. Фактично, товариші зі Спалаху дізналися про РКМТ від наших товаришів з Росії, з якими вони вже контактували раніше. Саме тверда позиція Соціалістичної Тенденції справила враження на товаришів з України та показала їм, що РКМТ є революційною організацією не лише на абстрактних документах, але й у своїй тактиці та повсякденній практиці.

 

5.           Ми закликаємо усіх соціалістів в Україні та за кордоном, що поділяють наші принципи, долучитися до нашої побудови революційної партії - як на національному, так і на міжнародному рівні!

 

 

 

Спалах (Украина) присоединяется к RCIT!

Совместное заявление о слиянии Спалаха (Украина) и Революционной коммунистической интернациональной тенденции (RCIT), 4 апреля 2024 года, https://t.me/spalakh_ch и www.thecommunists.net

 

 

 

1. С конца ноября 2023 года Спалах (Украина) - группа молодых революционных активистов - и Революционная коммунистическая интернациональная тенденция (RCIT) находились в периоде интенсивного обсуждения и сотрудничества. Результатом этого процесса стало программное согласование ряда документов (перечисленных в нашей декларации о братских отношениях, https://www.thecommunists.net/rcit/fraternal-relations-between-spalakh-ukraine-and-rcit/#anker_2), а также разработка товарищами из "Спалаха" национальной платформы. (https://www.thecommunists.net/worldwide/europe/national-platform-of-spalakh-ukraine/#anker_1). В связи с этим мы решили объединить наши силы, чтобы "Спалах" стал украинской секцией RCIT с представителем в ее международном руководстве.

 

2. RCIT решительно приветствует объединение со "Спалахом" - не только потому, что это расширяет наше присутствие и деятельность в еще одной стране. Мы также рассматриваем Украину как важную страну, не в последнюю очередь потому, что война, последовавшая за вторжением Путина в феврале 2022 года, и ускоряющееся межимпериалистическое соперничество между НАТО и Россией поставили эту страну в центр внимания мировой ситуации.

 

3. Кроме того, мы высоко ценим стойкость украинских товарищей, которые действуют в сложнейших условиях, вынуждающих их к полулегальному существованию (война, обнищание населения, усиливающаяся авторитарная политика реакционного правительства Зеленского, растущий правый шовинизм и т. д.). Несмотря на эти трудности, товарищи выступают за последовательную интернационалистскую и антиимпериалистическую позицию защиты Украины от России, не оказывая политической поддержки Банковой и не вставая на сторону какой-либо великой державы в их межимпериалистическом соперничестве. Мы также согласны с тем, что прямое вмешательство западных империалистических держав в войну обяжет революционеров изменить свою тактику и занять двойственную пораженческую позицию. Кроме того, мы ценим четкое разграничение Спалахом оппортунистических тенденций в украинской "левой" среде – будь то пророссийские позиции сталинистов или прозападные позиции социал-демократов.

 

4. RCIT гордится тем, что в настоящее время как в Украине, так и в России (Социалистическая Tенденция) существуют секции, которые согласны с общей программой последовательного интернационализма и антиимпериализма. Фактически, товарищи из Спалаха узнали о RCIT через наших товарищей в России, с которыми они уже общались ранее. Именно твердая позиция Cоциалистической Tенденции произвела впечатление на украинских товарищей и показала им, что RCIT является революционной организацией не только в абстрактных документах, но и в своей тактике и повседневной практике.

 

5. Мы призываем всех социалистов в Украине и за рубежом, разделяющих наши принципы, присоединиться к нам в строительстве революционной партии - как на национальном, так и на международном уровне!

 

Spalakh (Ukraine) rejoint le CCRI !

Déclaration commune sur la fusion du Spalakh (Ukraine) et du Courant communiste révolutionnaire international (CCRI/RCIT), 4 avril 2023, https://t.me/spalakh_ch et www.thecommunists.net

 

 

 

1.           Depuis la fin du mois de novembre 2023, Spalakh (Ukraine) - un groupe de jeunes activistes révolutionnaires - et le Courant Communiste Révolutionnaire International (CCRI) ont établi une période de discussion et de collaboration intense. Ce processus a abouti à un accord programmatique à travers une série de documents (listés dans notre déclaration de relations fraternelles, (https://www.thecommunists.net/rcit/fraternal-relations-between-spalakh-ukraine-and-rcit/#anker_5), ainsi qu'à la rédaction d'une plateforme nationale par les camarades du Spalakh (https://www.thecommunists.net/worldwide/europe/national-platform-of-spalakh-ukraine/). En conséquence, nous avons décidé de fusionner nos forces afin que le Spalakh devienne la section ukrainienne du CCRI avec un représentant dans sa direction internationale.

 

2.           Le CCRI se félicite vivement de la fusion avec le Spalakh, non seulement parce qu'elle étend notre présence et nos activités à un autre pays. Nous considérons également l'Ukraine comme un pays important, notamment parce que la guerre qui a suivi l'invasion de Poutine en février 2022 et l'accélération de la rivalité inter-impérialiste entre l'OTAN et la Russie ont placé le pays au centre de la situation mondiale.

 

3.           En outre, nous apprécions vivement la fermeté des camarades ukrainiens qui agissent dans les circonstances les plus difficiles qui les contraignent à une sorte d'existence semi-légale (guerre, appauvrissement, politique de plus en plus autoritaire du gouvernement réactionnaire de Zelensky, montée du chauvinisme de droite, etc. Malgré ces difficultés, les camarades défendent une position internationaliste et anti-impérialiste cohérente de défense de l'Ukraine contre la Russie, sans apporter de soutien politique à Bankova et sans s'allier à une quelconque grande puissance dans sa rivalité inter-impérialiste. Nous convenons également qu'une intervention directe des puissances impérialistes occidentales dans la guerre obligerait les révolutionnaires à changer de tactique et à adopter une position de double défaite. De même, nous apprécions la démarcation claire de Spalakh contre les tendances opportunistes au sein de la "gauche" ukrainienne - qu'il s'agisse des positions pro-russes des staliniens ou des positions pro-occidentales des sociaux-démocrates.

 

4.           Le CCRI est fier d’avoir maintenant des section en Ukraine et en Russie (Tendance socialiste) qui s'accordent sur un programme commun d'internationalisme et d'anti-impérialisme cohérent. En fait, les camarades du Spalakh ont appris l'existence du CCRI par l'intermédiaire de nos camarades de Russie, avec lesquels ils avaient été en contact auparavant. C'est la position ferme de la tendance socialiste qui a impressionné les camarades ukrainiens et leur a montré que le CCRI est une organisation révolutionnaire non seulement dans ses documents abstraits, mais aussi dans sa tactique et sa pratique quotidienne.

 

5.           Nous appelons tous les socialistes ukrainiens et internationaux qui partagent les principes de notre perspective à nous rejoindre dans la construction d'un parti révolutionnaire - tant au niveau national qu'international !

 

 

 

Spalakh (Ucrânia) adere à CCRI

Declaração conjunta sobre a fusão do Spalakh (Ucrânia) e da Corrente Comunista Revolucionária Internacional (CCRI/RCIT), 4 de abril de 2023, https://t.me/spalakh_ch e www.thecommunists.net

 

 

 

1.           Desde o final de novembro de 2023, o Spalakh (Ucrânia) - um grupo de jovens ativistas revolucionários - e a Corrente Comunista Revolucionária Internacional (CCRI) têm estabelecido um período de intensa discussão e colaboração. Este processo resultou no acordo programático através de uma série de documentos (listados na nossa declaração de relações fraternas, https://www.thecommunists.net/rcit/fraternal-relations-between-spalakh-ukraine-and-rcit/#anker_4), bem como na elaboração de uma plataforma nacional pelos camaradas do Spalakh. (https://www.thecommunists.net/worldwide/europe/national-platform-of-spalakh-ukraine/). Consequentemente, decidimos fazer à fusão de nossas forças para que Spalakh se torne a secção ucraniana da CCRI tendo um representante na sua direção internacional.

 

2.           À CCRI congratula-se vivamente com a fusão com a Spalakh - não só porque expande a nossa presença e atividades a mais um país. Também consideramos a Ucrânia um país importante, sobretudo devido ao fato de a guerra que se seguiu à invasão de Putin em fevereiro de 2022 e à aceleração da rivalidade inter-imperialista entre a NATO e a Rússia terem colocado o país no centro da situação mundial.

 

3.           Além disso, apreciamos vivamente a firmeza dos camaradas ucranianos que operam nas circunstâncias mais difíceis que os obrigam a uma espécie de existência semi-legal (guerra, empobrecimento, a crescente política autoritária do governo reacionário de Zelensky, o crescente chauvinismo de direita, etc.). Apesar destas dificuldades, os camaradas defendem uma posição internacionalista e anti-imperialista coerente de defesa da Ucrânia contra a Rússia, sem dar qualquer apoio político ao Bankova e sem se aliar a qualquer Grande Potência na sua rivalidade inter-imperialista. Também concordamos que uma intervenção direta das potências imperialistas ocidentais na guerra obrigaria os revolucionários a mudar as suas táticas e a assumir uma posição de dupla derrota. Da mesma forma, apreciamos a clara demarcação do Spalakh contra as tendências oportunistas no seio da "esquerda" ucraniana - quer se trate de posições pró-russas dos estalinistas ou de posições pró-ocidentais dos sociais-democratas.

 

4.           A CCRI orgulha-se de ter agora seções tanto na Ucrânia como na Rússia (Tendência Socialista) que concordam com um programa comum de internacionalismo consistente e anti-imperialismo. De fato, os camaradas de Spalakh tomaram conhecimento da CCRI através dos nossos camaradas na Rússia, com quem já tinham estado em contacto anteriormente. Foi a posição firme da Tendência Socialista que impressionou os camaradas ucranianos e que lhes mostrou que a CCRI é uma organização revolucionária não só em documentos abstratos mas também nas suas táticas e na sua prática quotidiana.

 

5.           Apelamos a todos os socialistas na Ucrânia e em âmbito internacional que partilham os princípios da nossa perspetiva a se juntarem a nós na construção de um partido revolucionário - tanto em âmbito nacional como internacional!

 

¡Spalakh (Ucrania) se une a la CCRI!

Declaración conjunta sobre la fusión de Spalakh (Ucrania) y la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI), 4 de abril de 2023, https://t.me/spalakh_ch y www.thecommunists.net

 

 

 

1. Desde finales de noviembre de 2023, Spalakh (Ucrania) –un grupo de jóvenes activistas revolucionarios– y la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (CCRI) han estado involucrados en un período de intensa discusión y colaboración. Este proceso dio como resultado el acuerdo programático de una serie de documentos (enumerados en nuestra declaración de relaciones fraternas, https://www.thecommunists.net/rcit/fraternal-relations-between-spalakh-ukraine-and-rcit/#anker_1), así como la elaboración de una plataforma nacional por parte de los camaradas Spalakh. (https://www.thecommunists.net/worldwide/europe/national-platform-of-spalakh-ukraine/). En consecuencia, hemos decidido unir nuestras fuerzas para que Spalakh se convierta en la sección ucraniana de la CCRI con un representante en su dirección internacional.

 

2. La CCRI acoge con gran satisfacción la fusión con Spalakh, no sólo porque amplía nuestra presencia y actividades a otro país. También consideramos a Ucrania un país importante, sobre todo por el hecho de que la guerra que siguió a la invasión de Putin en febrero de 2022 y la acelerada rivalidad interimperialista entre la OTAN y Rusia han puesto al país en el centro de la situación mundial.

 

3. Además, apreciamos profundamente la firmeza de los camaradas ucranianos que actúan en las circunstancias más difíciles que los obligan a una especie de existencia semilegal (guerra, empobrecimiento, la política cada vez más autoritaria del reaccionario gobierno de Zelensky, creciente chovinismo de derecha, etc.). A pesar de estas dificultades, los camaradas defienden una posición internacionalista y antiimperialista consistente de defender a Ucrania contra Rusia sin prestar ningún apoyo político a Bankova y sin ponerse del lado de ninguna gran potencia en su rivalidad interimperialista. También estamos de acuerdo en que una intervención directa de las potencias imperialistas occidentales en la guerra obligaría a los revolucionarios a cambiar sus tácticas y adoptar una posición doblemente derrotista. Del mismo modo, apreciamos la clara demarcación de Spalakh contra las corrientes oportunistas dentro de la “izquierda” ucraniana –ya sean posiciones prorrusas de los estalinistas o posiciones prooccidentales de los socialdemócratas.

 

4. La CCRI se enorgullece de tener ahora secciones tanto en Ucrania como en Rusia (Tendencia Socialista) que acuerdan un programa común de internacionalismo y antiimperialismo coherentes. De hecho, los camaradas de Spalakh conocieron la CCRI a través de nuestros camaradas en Rusia con quienes ya estaban en contacto antes. Fue la posición firme de Tendencia Socialista la que impresionó a los camaradas ucranianos y la que les mostró que la CCRI es una organización revolucionaria no sólo en documentos abstractos sino también en sus tácticas y su práctica cotidiana.

 

5. Llamamos a todos los socialistas en Ucrania y a nivel internacional que comparten los principios de nuestra perspectiva a unirse a nosotros en la construcción de un partido revolucionario – ¡tanto a nivel nacional como internacional!

 

 

 

Spalakh (Ucraina) si unisce alla TCRI!